Strefy ochronne źródeł i co to jest
Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć. Wyjaśnienie wody; strefy.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć

Definicja STREFY OCHRONNE ŹRÓDEŁ I UJĘĆ WODY; STREFY OCHRONY UJĘĆ: Strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć
Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty do nich przyległe. S.o. dzieli się na: → teren ochrony bezpośredniej i → teren ochrony pośredniej (wewnętrznej – biologicznej, zewnętrznej – chemicznej, i ilościowej). Ustanawia sięje dla ujęć i źródeł wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych i do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. Mogą być ustanawiane również dla ujęć wód wykorzystywanych do innych celów, jeżeli wymaga tego biznes użytkownika albo względy socjalne. Sposób i tryb ustanawiania s.o. ujęć wód podziemnych i zakres ograniczeń, nakazów i zakazów ustala Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 5 listopada 1991 r. (DzURP Nr 116, poz. 504). Wyznacza się je na podstawie określeń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej obszaru zasobowego ujęcia. Jeśli jednak czas przepływu wody od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, s.o. winny obejmować
region wyznaczony 25-letnim czasem zamiany wody w warstwie wodonośnej.[AS].

Słownik Substancje Stałe Zawieszone; Zawiesiny Ogólne:
Znaczenie zawieszone; zawiesiny ogólne Substancje stałe łatwo usuwalne z wody poprzez przesączenie albo odwirowanie (w ustalonych warunkach). S.s.z. kolokwialnie zwane są zawiesinami (ryc. 113). → Substancje strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → strefy ochronne źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć.

Czym jest Strefy ochronne źródeł i ujęć znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: