Struktura systemu krasowego co to jest
Co to jest Struktura systemu krasowego. Wyjaśnienie krasowego S.s.k. jest określona organizacją.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Systemu Struktura

Definicja STRUKTURA SYSTEMU KRASOWEGO: Struktura mechanizmu krasowego
S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są zróżnicowane, co wynika ze zmiennych startowych warunków przepływu i mechanizmów chemicznych. W klasycznym, płytkim systemie krasowym istnieją uprzywilejowane drogi przepływu wód z powierzchni do strefy freatycznej. W klasycznym krasie rozróżniamy dwa rodzaje mechanizmów krasowych: pojedynczy, gdzie zbiornik jest zasilany wyłącznie poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, i mechanizm podwójny, gdzie zasilanie ma miejsce także poprzez strumienie powierzchniowe wpływające do → mechanizmu wodonośnego poprzez → ponory. W razie głębokiego mechanizmu krasowego (→ paleokras) zasilanie zbiornika zwykle nie jest związane bezpośrednio z powierzchnią. Są jednak przypadki istnienia → więzi hydraulicznej pomiędzy wodami wspomnianych dwóch mechanizmów krasowych.[AR].

Słownik Siarkowodór h2 S; Siarczek Wodoru, Sulfan:
Znaczenie siarczek wodoru, sulfan Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak struktura systemu krasowego.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia struktura systemu krasowego.
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych struktura systemu krasowego.
Słownik Subzbiornik Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników struktura systemu krasowego.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku struktura systemu krasowego.

Czym jest Struktura systemu krasowego znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: