Substancja organiczna co to jest
Co to jest Substancja organiczna. Wyjaśnienie definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i.

Czy przydatne?

Co to jest Organiczna Substancja

Definicja SUBSTANCJA ORGANICZNA: Substancja organiczna
Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki hydrogeochemiczne: w formie rozpuszczonej może obniżać Eh i pH wody, może tworzyć związki chelatowe i →koloidy ochronne ułatwiające migrację wielu pierwiatków. W fazie stałej jest intensywnym → sorbentem. W czasie migracji w wodach podziemnych s.o. podlega → mineralizacji. Stężenie s.o. w wodach podziemnych jest określane różnymi ogólnymi parametrami, na przykład →biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, → chemiczne zapotrzebowanie tlenu, → całkowity węgiel organiczny.[AM].

Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych substancja organiczna.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S substancja organiczna.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zmienność chemizmu wód w profilu pionowym (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa), rzadziej w układzie poziomym (strefowość hydrogeochemiczna obszarowa). Definicja s.h. może się substancja organiczna.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze substancja organiczna.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim substancja organiczna.

Czym jest Substancja organiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: