Tickela wykres co to jest
Co to jest Tickela wykres. Wyjaśnienie sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Tickela

Definicja TICKELA WYKRES: Tickela wykres
Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w mg/dm3 albo mval/dm3. Łącząc punkty odpowiadające stężeniom poszczególnych jonów otrzymuje się promienisty diagram. sposób szybka i czytelna wizualnie. Używana przy konstrukcji map hydrogeochemicznych i przy odwzorowywaniu zmian chemizmu w czasie (ryc. 117). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 117. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Tickela (dwa warianty).

Słownik Temperatura (Wody):
Znaczenie Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące tickela wykres.
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR tickela wykres.
Słownik Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres:
Znaczenie wykres; Pipera wykres Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb tickela wykres.
Słownik Torpedowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny → usprawniania studni realizowany dzięki robót strzałowych w otworach badawczych i studziennych. Ma on na celu powiększenie wydajności ujmowanego poziomu tickela wykres.
Słownik Totalizator:
Znaczenie Totalizator → Opadomierz do pomiaru wielkości opadu w dłuższym czasie o większej powierzchni chwytnej i większej pojemności zbiornika.[AK tickela wykres.

Czym jest Tickela wykres znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: