Ujęcie drenażowe co to jest
Co to jest Ujęcie drenażowe. Wyjaśnienie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do.

Czy przydatne?

Co to jest Drenażowe Ujęcie

Definicja UJĘCIE DRENAŻOWE: Ujęcie drenażowe
Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów szczelnych i rurociągów odprowadzających (ryc. 121).[AK] Ryc. 121. Przykład ujęcia drenażowego (wg Wieczysty 1982) a – dreny ze studzienkami kontrolnymi, b – studnia zbiorcza, c – rurociąg szczelny, d – rurociąg odprowadzający.

Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na ujęcie drenażowe.
Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał ujęcie drenażowe.
Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 ujęcie drenażowe.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne ujęcie drenażowe.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W ujęcie drenażowe.

Czym jest Ujęcie drenażowe znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: