Uprawnienia geologiczne co to jest
Co to jest Uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne). Wyjaśnienie hydrogeologiczne) U.g. w.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Geologiczne Uprawnienia

Definicja UPRAWNIENIA GEOLOGICZNE (HYDROGEOLOGICZNE): Uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne)
U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r. (DzURPnr 93,poz. 445). Wyróżniono 10 kategorii uprawnień, z których kat. V ustala uprawnienia dla poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni albo w górotworze substancji i odpadów, ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych. Kat. IV ma rozszerzone uprawnienia do poszukiwania i rozpoznawania zasobów solanek, wód termalnych, wód leczniczych i o właściwościach leczniczych i określanie warunków hydrogeologicznych dla wydobycia kopalin ze złóż, wtłaczania wód do górotworu. Minister środowiska jest organem właściwym do stwierdzania kwalifikacji osób ubiegających się uzyskanie uprawnień do wykonywania, dozorowania i zarządzania pracami geologicznymi. W jego imieniu czynności te sprawuje Kluczowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe geologiczne komisje egzaminacyjne (5 komisji w państwie). O stwierdzenie uprawnień może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów w dziedzinie geologii, odbyła przynajmniej 3-letnią praktykę zawodową w dziedzinie dozoru prac geologicznych i przy sporządzaniu projektów i dokumentacji geologicznych związanych tematycznie z kategorią uprawnień. Minister środowiska prowadzi centralny rejestr wydanych świadectw (uprawnień).[ASd].

Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne).
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne).
Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne).
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne).
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne).

Czym jest Uprawnienia geologiczne znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: