Wahania zwierciadła wód co to jest
Co to jest Wahania zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zmiany położenia.

Czy przydatne?

Co to jest Wahania zwierciadła wód podziemnych

Definicja WAHANIA ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Wahania zwierciadła wód podziemnych
Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji, drenażu naturalnego i sztucznego, zmian ciśnienia atmosferycznego. Rozmiar zmian (→ amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych), zależna od wymienionych czynników, a również od wykształcenia litologicznego i pojemności wodnej środowiska wód podziemnych, jest odnoszona najczęściej do okresów: sezonu, roku albo wielolecia.[SK].

Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wahania zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu wahania zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń wahania zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest wahania zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Skały Wodą Kw:
Znaczenie skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3 wahania zwierciadła wód podziemnych.

Czym jest Wahania zwierciadła wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: