warstwa wodonośna co to jest
Co to jest WARSTWA WODONOŚNA. Wyjaśnienie węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Warstwa

Definicja WARSTWA WODONOŚNA: warstwa wodonośna
1. W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem (→ wody podziemne naporowe) albo → zwierciadłem wód podziemnych (→ wody podziemne swobodne), a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem ( albo fundamentem) w.w. (→ pąg, podstawa poziomu wodonośnego). 2. W szerszym znaczeniu za w.w. uznaje się także niewarstwową strefę utworów przepuszczalnych nasyconych wodą, wykazującą przewodność dostateczną do stworzenia strumienia wód podziemnych i sposobność ujęcia wód studniami. W takim ujęciu w.w. to również wodonośna strefa spękań, na przykład w obrębie margli i wapieni kredowych czy także piaskowcowo-łupkowych utworów fliszu karpackiego, strefa skrasowienia utworów węglanowych. Można wyróżnić w.w. o zwierciadle swobodnym i napiętym, a z racji na charakter ośrodka hydrogeologicznego – w.w. jednorodną i niejednorodną, izotropową i anizotropową (ryc.123). → Poziom półprzepuszczalny, → Poziom nieprzepuszczalny. 3. Określona w.w. w obrębie → poziomu wodonośnego tworzy jednostkę → piętrowości wód podziemnych. [AK, TM, TB i DM] Ryc. 123. Warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym (a) i napiętym (b) m – miąższość warstwy wodonośnej, h – miąższość warstwy zawodnionej.

Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach warstwa wodonośna co znaczy.
Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr warstwa wodonośna krzyżówka.
Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w warstwa wodonośna co to jest.
Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM warstwa wodonośna słownik.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu warstwa wodonośna czym jest.

Czym jest warstwa wodonośna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: