warstwa wodonośna co to jest
Co to jest warstwa wodonośna. Wyjaśnienie węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Warstwa

Definicja WARSTWA WODONOŚNA: warstwa wodonośna
1. W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem (→ wody podziemne naporowe) albo → zwierciadłem wód podziemnych (→ wody podziemne swobodne), a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem ( albo fundamentem) w.w. (→ pąg, podstawa poziomu wodonośnego). 2. W szerszym znaczeniu za w.w. uznaje się także niewarstwową strefę utworów przepuszczalnych nasyconych wodą, wykazującą przewodność dostateczną do stworzenia strumienia wód podziemnych i sposobność ujęcia wód studniami. W takim ujęciu w.w. to również wodonośna strefa spękań, na przykład w obrębie margli i wapieni kredowych czy także piaskowcowo-łupkowych utworów fliszu karpackiego, strefa skrasowienia utworów węglanowych. Można wyróżnić w.w. o zwierciadle swobodnym i napiętym, a z racji na charakter ośrodka hydrogeologicznego – w.w. jednorodną i niejednorodną, izotropową i anizotropową (ryc.123). → Poziom półprzepuszczalny, → Poziom nieprzepuszczalny. 3. Określona w.w. w obrębie → poziomu wodonośnego tworzy jednostkę → piętrowości wód podziemnych. [AK, TM, TB i DM] Ryc. 123. Warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym (a) i napiętym (b) m – miąższość warstwy wodonośnej, h – miąższość warstwy zawodnionej.

Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD warstwa wodonośna.
Słownik Warunki Brzegowe:
Znaczenie Zespół warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych na brzegu obszaru (w.b. zewnętrzne) dla uzyskania rozwiązania równania różniczkowego i ewentualnie w ustalonych punktach wewnątrz warstwa wodonośna.
Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko warstwa wodonośna.
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną warstwa wodonośna.
Słownik Woda Głębinowa:
Znaczenie podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma wysoką mineralizację. → Systematyka wód podziemnych, → Wody reliktowe.[TB i DM warstwa wodonośna.

Czym jest warstwa wodonośna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: