Warunki korzystania z wód co to jest
Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza. Wyjaśnienie dorzecza Obiektem dokumentu Warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza

Definicja WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD DORZECZA: Warunki korzystania z wód dorzecza
Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w tym samym dorzeczu (albo jego części) i są powiązane zależnościami wynikającymi na przykład z poboru wody z tego samego cieku czy zbiornika ((albo z odprowadzania ścieków. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z zasobów wód dorzecza (((albo jego części zawiera ustalenie podstawowych zasad eksploatacji zasobów wód dorzecza i lista praw i obowiązków każ°o zakładu, a również wskazanie zakładu uprawnionego do wydawania zakładom objętym pozwoleniem szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą wedle tymi zasadami. Zakład wiodący, którym może być także Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej, jest uprawniony do wydawania w pewnych okolicznościach zakładom, objętym pozwoleniem wodnoprawnym, szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą, w szczególności w okresie suszy, zagrożenia powodzią i nieprzewidzianych zanieczyszczeń wód.[ASd].

Słownik Woda Zwązana:
Znaczenie utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Woda Podzłożowa:
Znaczenie Woda podzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, →Woda nadzłożowa.[TB warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR warunki korzystania z wód dorzecza.

Czym jest Warunki korzystania z wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: