Woda błonkowata; woda co to jest
Co to jest Woda błonkowata; woda adhezyjna. Wyjaśnienie adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna.

Czy przydatne?

Co to jest Woda błonkowata; woda adhezyjna

Definicja WODA BŁONKOWATA; WODA ADHEZYJNA: Woda błonkowata; woda adhezyjna
Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną. Z ziarnem mineralnym wiążą ją siły elektryczne przyciągające drobiny wody. Grubość błonki nie przekracza 0,5 μm. Gęstość w.b. jest większa niż wody wolnej, temperatura zamarzania niższa od 0° C. Z racji na siły molekularne nie może się przemieszczać pod wpływem siły ciężkości, nie przenosi ciśnienia hydrostatycznego, ma ograniczoną umiejętność rozpuszczania. W.b. złożona jest z warstwy wewnętrznej, zwanej wodą błonkowatą utwierdzoną, trwalej związanej, i zewnętrznej, luźniej związanej. Stosunkowo oddalania się od ziarna mineralnego właściwości jej zbliżają się do właściwości wody wolnej. umiejętność wiązania w.b. to wodochłonność molekularna, a liczba w.b. w skale to wilgotność molekularna. → Systematyka wód podziemnych, → Wodochłonność.[TB i DM] Ryc. 124. Kluczowe rodzaje wody w strefie aeracji (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM woda błonkowata; woda adhezyjna.
Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego woda błonkowata; woda adhezyjna.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie woda błonkowata; woda adhezyjna.
Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Liczbowe:
Znaczenie hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki woda błonkowata; woda adhezyjna.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej woda błonkowata; woda adhezyjna.

Czym jest Woda błonkowata; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: