Wodochłonność W co to jest
Co to jest Wodochłonność W. Wyjaśnienie utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest W Wodochłonność

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ W: Wodochłonność W
Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej próżnie do całkowitej objętości skały V: Wyróżnia się: → wodochłonność całkowitą (ogólną), → wodochłonność higroskopijną, →wodochłonność molekularną, → wodochłonność kapilarną. Wymiar: [1].[TB i DM].

Słownik Woda Twarda:
Znaczenie znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu wodochłonność w.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód wodochłonność w.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD wodochłonność w.
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną wodochłonność w.
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające wodochłonność w.

Czym jest Wodochłonność W znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: