Wodonosiec; poziom wodonośny co to jest
Co to jest Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor. Wyjaśnienie horyzont.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor

Definicja WODONOSIEC; POZIOM WODONOŚNY, HORYZONT WODONOŚNY, KOLEKTOR: Wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor
Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna, zespół warstw, spękana strefa masywu skalnego albo utworów skrasowiałych. → Kompleks wodonośny, → Poziom wodonośny, → Piętro wodonośne.[TB i DM].

Słownik Współczynnik Różnoziarnistości:
Znaczenie różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Woda Hiperosmotyczna; Woda Hipertoniczna:
Znaczenie hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne jest wyższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, → wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Warunki Korzystania Z Wód Dorzecza:
Znaczenie z wód dorzecza Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa wodonosiec; poziom wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor.

Czym jest Wodonosiec; poziom wodonośny znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: