Wody podziemne (w węższym co to jest
Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu). Wyjaśnienie znaczeniu) Wody wolne podlegające.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu)

Definicja WODY PODZIEMNE (W WĘŻSZYM ZNACZENIU): Wody podziemne (w węższym znaczeniu)
Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące w obiegu, pochodzenia atmosferycznego, meteorycznego, czyli zasilane z opadów, słodkie o mineralizacji poniżej 1,0 albo 2,0 g/dm3. Zasilanie tych w.p. następuje w procesie → infiltracji rozpoczynającym się → wsiąkaniem i kontynuującym → przesączaniem poprzez → strefę aeracji, w obrębie której woda jest częściowo magazynowana (retencja glebowa, retencja gruntowa), częściowo spływa ( → odpływ podpowierzchniowy, śródpokrywowy), a również paruje (→parowanie podziemne). W strefie saturacji następuje przepływ ku → ciekom i zbiornikom wód powierzchniowych (→ odpływ podziemny, → drenaż wód podziemnych), a również zachodzi zatrzymanie części wody (→ retencja podziemna). W.p. o zwierciadle swobodnym tytułujemy w.p. swobodnymi wody gruntowe), w.p. przesiąkające głębiej poprzez utwory słabo przepuszczalne i nieprzepuszczalne albo pochodzące z zasolenia lateralnego, występujące pod ciśnieniem (nadległe, stropowe utwory słabo przepuszczalne albo nieprzepuszczalne) tytułujemy → w.p. naporowymi ( wody wgłębne). Do w.p. zalicza się także wody powiązane (→ woda związana) występujące w strefie saturacji, wody głębinowe (→ woda głębinowa) i wody występujące w obrębie → poziomów wodonośnych zawieszonych (ryc. 126). → Systematyka wód podziemnych.[AK] Ryc. 126. Pozycja genetyczna wód podziemnych (w węższym znaczeniu).

Słownik Woda Słonawa; Woda Średniozmineralizowana:
Znaczenie średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3, gdzie składzie występują w różnych proporcjach aniony: wodorowęglanowy wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Woda Twarda:
Znaczenie znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Wody Wsiąkowe:
Znaczenie Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja, →Wsiąkanie.[AK wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń wody podziemne (w węższym znaczeniu).

Czym jest Wody podziemne (w węższym znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: