Wody podziemne (w węższym co to jest
Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu). Wyjaśnienie znaczeniu) Wody wolne podlegające.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne (w węższym znaczeniu)

Definicja WODY PODZIEMNE (W WĘŻSZYM ZNACZENIU): Wody podziemne (w węższym znaczeniu)
Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące w obiegu, pochodzenia atmosferycznego, meteorycznego, czyli zasilane z opadów, słodkie o mineralizacji poniżej 1,0 albo 2,0 g/dm3. Zasilanie tych w.p. następuje w procesie → infiltracji rozpoczynającym się → wsiąkaniem i kontynuującym → przesączaniem poprzez → strefę aeracji, w obrębie której woda jest częściowo magazynowana (retencja glebowa, retencja gruntowa), częściowo spływa ( → odpływ podpowierzchniowy, śródpokrywowy), a również paruje (→parowanie podziemne). W strefie saturacji następuje przepływ ku → ciekom i zbiornikom wód powierzchniowych (→ odpływ podziemny, → drenaż wód podziemnych), a również zachodzi zatrzymanie części wody (→ retencja podziemna). W.p. o zwierciadle swobodnym tytułujemy w.p. swobodnymi wody gruntowe), w.p. przesiąkające głębiej poprzez utwory słabo przepuszczalne i nieprzepuszczalne albo pochodzące z zasolenia lateralnego, występujące pod ciśnieniem (nadległe, stropowe utwory słabo przepuszczalne albo nieprzepuszczalne) tytułujemy → w.p. naporowymi ( wody wgłębne). Do w.p. zalicza się także wody powiązane (→ woda związana) występujące w strefie saturacji, wody głębinowe (→ woda głębinowa) i wody występujące w obrębie → poziomów wodonośnych zawieszonych (ryc. 126). → Systematyka wód podziemnych.[AK] Ryc. 126. Pozycja genetyczna wód podziemnych (w węższym znaczeniu).

Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Skał:
Znaczenie hydrogeologiczne skał W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z występowaniem w skałach porów, szczelin i kawern. W zależności od rodzaju wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na wody podziemne (w węższym znaczeniu).
Słownik Woda Hybrydalna; Woda Poligenetyczna:
Znaczenie Woda hybrydalna; woda poligenetyczna Mieszanina wód podziemnych różnego pochodzenia. → Geneza wód podziemnych.[JD wody podziemne (w węższym znaczeniu).

Czym jest Wody podziemne (w węższym znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: