Współczynnik pojemności co to jest
Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności. Wyjaśnienie wodnej S.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności

Definicja WSPÓŁCZYNNIK POJEMNOŚCI WODNEJ S; WSPÓŁCZYNNIK ZASOBNOŚCI: Współczynnik pojemności wodnej S; współczynnik zasobności
Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S = ΔV/(ΔH∙A) W warstwie o zwierciadle napiętym to jest powiązane ze ściśliwością albo rozszerzalnością (ekspansywnością) wody i warstwy wodonośnej w całej jej miąższości, wyzwolonej zmianą wysokości hydraulicznej o ΔH i współczynnik tytułujemy współczynnikiem zasobności sprężystej SS. W warstwie o zwierciadle swobodnym dominuje mechanizm swobodnego, grawitacyjnego osuszania albo nawadniania strefy poddanej procesowi zmiany stanu zwierciadła, a w.p.w. liczbowo odpowiada odsączalności (bywa także nazywany współczynnikiem grawitacyjnej pojemności wodnej μ). Wartość w.p.w. w sposób ważny zależy od czasu trwania i szybkości procesu zmiany stanów zwierciadła (ryc. 78). Przy analizie modelu przestrzennego, w okolicy wymienionego w.p.w. S (→ pojemność wodna) wygodnie jest korzystać definicje jednostkowego w.p.w. S1, odnoszonego nie do warstwy, ale do jej jednostkowej objętości. Zachodzi przy tym zależność: S1 =S/m. W wymienionych formułach:ΔV – liczba wody wypływająca (dopływająca) z jednostkowego prostopadłościanu warstwy pod wpływem jednostkowej zmiany wysokości hydraulicznej [L3T–1], ΔH – zmiana wysokości hydraulicznej [L], a – - pole powierzchni warstwy poddanej procesowi zmiany ΔH [L2], m–- miąższość warstwy wodonośnej [L]. Wymiar: S = [1], Ssub>1 = [L–1].[TM].

Słownik Wody Reliktowe Paleoinfiltracyjne; Wody Kopalne Infiltracyjne:
Znaczenie paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach geologicznych, odcięte od współczesnego → obiegu wody w przyrodzie, pozostające w współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Woda Siarczanowa:
Znaczenie Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Współczynnik Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na przykład zlewni). Najczęściej zarówno opad, jak i odpływ podziemny są współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.
Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik współczynnik pojemności wodnej s; współczynnik zasobności.

Czym jest Współczynnik pojemności znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: