Wymogi jakościowe dla wód co to jest
Co to jest Wymogi jakościowe dla wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zestaw regulaminów.

Czy przydatne?

Co to jest Wymogi jakościowe dla wód podziemnych

Definicja WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WÓD PODZIEMNYCH: Obowiązki jakościowe dla wód podziemnych
Zestaw regulaminów obowiązujących w danym państwie, określających dopuszczalne wartości fizycznych i chemicznych właściwości wody i jej stan biologiczny i bakteriologiczny, na podstawie których ustala się również jakość wód. W Polsce zagadnienie jakości wód i możliwości ich zastosowania do celów pitnych klasyfikuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września2000 r. (DzURPNr82,poz. 937). W rozporządzeniu wymieniono 68 substancji traktowanych jako wskaźniki zanieczyszczenia i określono ich najwyższe dopuszczalne stężenia w wodzie do picia. Dla klasyfikacji jakości wód podziemnych wypracowano również inne kryteria, uwzględniające dodatkowo: sposobność uzdatniania wód, toksyczność przedmiotów hydrochemicznych i naturalny chemizm wód Polski. Wydzielono dwie klasy (w klasie I cztery podklasy) w nawiązaniu do klasyfikacji wód powierzchniowych, podano również wartości dopuszczalnych parametrów i stężeń. Na potrzeby monitoringu wód podziemnych wypracowano nieco odmienną klasyfikację, wydzielając trzy → klasy jakości wód podziemnych (w klasie I – dwie podklasy) i określając max. stężenia albo zakresy wybranych wyznaczników. W tej klasyfikacji zestawiono 59 wyznaczników jakości wód. → Normy jakości wody pitnej.[AS].

Słownik Współczynniki Farmakodynamiczne:
Znaczenie farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD wymogi jakościowe dla wód podziemnych.
Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na wymogi jakościowe dla wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD wymogi jakościowe dla wód podziemnych.
Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego wymogi jakościowe dla wód podziemnych.
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające wymogi jakościowe dla wód podziemnych.

Czym jest Wymogi jakościowe dla wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: