Zasada tangensów; reguła co to jest
Co to jest Zasada tangensów; reguła tangensów. Wyjaśnienie tangensów Strumień filtracji w ośrodku o.

Czy przydatne?

Co to jest Zasada tangensów; reguła tangensów

Definicja ZASADA TANGENSÓW; REGUŁA TANGENSÓW: Zasada tangensów; reguła tangensów
Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w zależości od relacji przepuszczalności (współczynników filtracji) i ilościowo wyraża to zasada tangensów: tgα1/tgα2 = k1/k2 gdzie α1 i α2 to kąty, jakie linia prądu tworzy z normalną do granicy obszarów (o różnym współczynniku filtracji) w punkcie przecięcia z granicą (ryc. 131).[TM] Ryc. 131. Załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności (wg zasady tangensów)1 – hydroizohipsy, 2 – linie prądu, 3 – normalna do granicy rozdziału obszarów o różnej przepuszczalności, 4 – granica rozdziału obszarów o różnej przepuszczalności.

Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS zasada tangensów; reguła tangensów.
Słownik Źródło Zatopione; Ź. Podwodne, Ź. Ukryte:
Znaczenie podwodne, ź. ukryte Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych zasada tangensów; reguła tangensów.
Słownik Zapach (Wody):
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia zasada tangensów; reguła tangensów.
Słownik Zwierciadło Napięte:
Znaczenie Zwierciadło napięte Zwierciadło wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej leżącej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do → warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym.[TM zasada tangensów; reguła tangensów.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się zasada tangensów; reguła tangensów.

Czym jest Zasada tangensów; reguła znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: