Zatwierdzanie projektów co to jest
Co to jest ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC/BADAŃ GEOLOGICZNYCH I DOKUMENTACJI. Wyjaśnienie prac/badań.

Czy przydatne?

Co to jest Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji

Definicja ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC/BADAŃ GEOLOGICZNYCH I DOKUMENTACJI: Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji
Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt wymaga zasięgnięcia opinii właściwego samorządu terytorialnego. Zatwierdzony projekt prac geologicznych upoważnia do wykonywania robót i badań geologicznych na wskazanym terenie. Wedle ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonawca prac geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją stosunkowo postępu robót. Dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód zwyczajnych zatwierdza, w zależności od wielkości poboru wody, starosta, wojewoda albo minister środowiska na podstawie opinii → Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Zakres, treść i forma tych dokumentacji są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 23.08.1994 r. (DzURP Nr 93, poz. 443, 444). W odniesieniu do prac podlegających koncesjonowaniu zatwierdzenie projektu jest równoznaczne z udzieleniem koncesji. → Dokumentacja hydrogeologiczna.[ASd].

Słownik Źródło Szczelinowe:
Znaczenie Źródło drenujące wody krążące w szczelinach skał litych (ryc. 139). W zależności od ukształtowania terenu, stopnia szczelinowatości masywu i rozkładu → ciśnień hydrostatycznych może być → źródło zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji co to jest.
Słownik Zasada Superpozycji; Zasada Addytywności:
Znaczenie zasada addytywności Pośrednia sposób osiągania rozwiązań (w tym określania wzorów) w dynamice wód podziemnych. Z.s. wyraża fakt fizycznej niezależności efektów dynamicznych wywołanych wieloma zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji definicja.
Słownik Zawiesina Koloidalna:
Znaczenie koloidalna Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Z.k. znaczy układ dyspersyjny, gdzie fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się poprzez zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji co znaczy.
Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji słownik.
Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji znaczenie.

Czym jest Zatwierdzanie projektów znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: