Zatwierdzanie projektów co to jest
Co to jest Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji. Wyjaśnienie prac/badań.

Czy przydatne?

Co to jest Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji

Definicja ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC/BADAŃ GEOLOGICZNYCH I DOKUMENTACJI: Zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji
Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt wymaga zasięgnięcia opinii właściwego samorządu terytorialnego. Zatwierdzony projekt prac geologicznych upoważnia do wykonywania robót i badań geologicznych na wskazanym terenie. Wedle ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonawca prac geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją stosunkowo postępu robót. Dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód zwyczajnych zatwierdza, w zależności od wielkości poboru wody, starosta, wojewoda albo minister środowiska na podstawie opinii → Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Zakres, treść i forma tych dokumentacji są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 23.08.1994 r. (DzURP Nr 93, poz. 443, 444). W odniesieniu do prac podlegających koncesjonowaniu zatwierdzenie projektu jest równoznaczne z udzieleniem koncesji. → Dokumentacja hydrogeologiczna.[ASd].

Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji.
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji.
Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji.
Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla zatwierdzanie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji.

Czym jest Zatwierdzanie projektów znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: