Zbiornik wód podziemnych co to jest
Co to jest Zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych. Wyjaśnienie wodozbiór.

Czy przydatne?

Co to jest Zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych

Definicja ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH; WODOZBIÓR, ZBIOROWISKO WÓD PODZIEMNYCH: Zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych
1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się zazwyczaj, gdy utwory wodonośne dobrze przepuszczalne mają spory zasięg przestrzenny i zawierają zasoby o znaczeniu użytkowym (ekonomicznym). W tym sensie jako definicja najogólniejsze w opracowaniach regionalnych wprowadzono definicja → użytkowy poziom wód podziemnych UPWP. Wg umownych mierników wydajności, jakości i zasobności wód wyróżnia się z.w.p.: kluczowe, lokalne i miejscowe w zależności od potencjalnej wydajności studni i ujęcia (tab. 10). 2. W węższym znaczeniu: przeciwieństwo basenu wód podziemnych, niecki wód podziemnych; nieprzepuszczalna podstawa (spąg) ma kształt nieckowaty. 3. Niekiedy mówiąc o zbiorniku, używa się tego definicje w znaczeniu statycznym, przeciwstawnym pojęciu → strumienia wód podziemnych jako zbiornika dynamicznego. → Subzbiornik wód podziemnych, → Złoże wód podziemnych, → Użytkowy poziom wód podziemnych.[AK] Tabela 10. Podział zbiorników wód podziemnych. Sposobność zaopatrzenia w wodę mieszkańców podano przy zakładanym zużyciu 150 dm3/d/mieszkańca.

Słownik Zalewanie Badawcze:
Znaczenie Wprowadzenie wody do szybiku, otworu hydrogeologicznego, studni w celu ustalenia podstawowych właściwości hydrogeologicznych utworów w strefie aeracji i saturacji (ryc. 130). → Pompowanie badawcze, → zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych.
Słownik Zanieczyszczenia Wód Podziemnych; Kontaminacja:
Znaczenie wód podziemnych; kontaminacja Mechanizmy prowadzące do zmian składu albo stanu wód podziemnych spowodowane bezpośrednią albo pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych.
Słownik Źródło Okresowe; Źródło Efemeryczne:
Znaczenie źródło efemeryczne Źródło, które co pewien czas zanika w okresach niskich stanów wód. W momencie roztopów albo obfitych opadów deszczu ponownie wznawia działalność. Drenuje niewiele zasobne zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zbiornik wód podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych.

Czym jest Zbiornik wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: