źródło co to jest
Co to jest źródło. Wyjaśnienie skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło

Definicja ŹRÓDŁO: źródło
Samoczynny, naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną albo statyczne → zwierciadło wody podziemnej. Jest przejawem naturalnego drenażu wód podziemnych. Ź. odgrywają istotną rolę w zasilaniu sieci hydrograficznej. Mogą występować pojedynczo albo grupowo, tworząc „linię źródeł” albo zespół źródeł wchodzący w skład → obszaru źródliskowego. Bez względu na genezę (→ ź. meteoryczne, ź. juwenilne) siłą motoryczną, która skutkuje wypływ wody podziemnej, jest siła ciężkości (→ ź. descenzyjne) albo ciśnienie hydrostatyczne (→ ź. ascenzyjne). Podział ź. na typy i rodzaje jest oparty na różnych kryteriach. Do głownych należy rodzaj ośrodka skalnego (pory, szczeliny, kawerny). Na podstawie tego kryterium wyróżnia się następujące typy ź.: → ź. warstwowe, → ź. szczelinowe, → ź. dyslokacyjne, → ź. krasowe. Istnieją także inne podziały uwzględniające inne kryteria:– położenie i relacja do przedmiotów morfologicznych (ź. grzbietowe, podgrzbietowe, zboczowe, stokowe, krawędziowe, tarasowe, przykorytowe, korytowe, dolinne i tym podobne), – tektoniczny układ warstw (ź. antyklinalne, synklinalne, monoklinalne, upadowe i przeciwupadowe i tym podobne))), – genezę utworów (ź. morenowe, sandrowe, stożkowe, osuwiskowe, aluwialne, skalne, pokrywowe rumoszowe, pokrywowe zwietrzelinowe, deluwialne i tym podobne))))), – stałość wypływu (→ ź. stałe, → ź. okresowe), – mineralizację wód (ź. wody ultrasłodkiej, → ź. wody słodkiej, → ź. wody mineralnej), – charakter chemiczny wody, o ile spełnia ona kryteria balneologiczne (ź. siarkowodorowe, żelaziste, radoczynne, siarczanowe, solankowe, szczawy i tym podobne))))))), – temperaturę wód (ź. zwyczajne i zimne, → ź. termalne, → ź. gorące). Zasady jednolitej klasyfikacji ź. nie są ustalone, wyróżnia się około 200 typów i rodzajów ź. (ryc. 134).[TB i DM] Ryc. 134. Typy źródeł z racji na położenie morfologiczne (wg Dynowska, Tlałka, 1982).

Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie źródło.
Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków źródło.
Słownik Zwierciadło Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny źródło.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów źródło.
Słownik Zasoby Sprężyste Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Liczba wody, jaka wyzwala się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika źródło.

Czym jest źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: