Związki ropopochodne co to jest
Co to jest Związki ropopochodne; substancje r., produkty r.. Wyjaśnienie substancje r., produkty r.

Czy przydatne?

Co to jest Związki ropopochodne; substancje r., produkty r.

Definicja ZWIĄZKI ROPOPOCHODNE; SUBSTANCJE R., PRODUKTY R.: Związki ropopochodne; substancje r., produkty r.
Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują w trzech elementach środowiska: powietrzu, wodzie i utworach skalnych, tworzących łącznie środowisko wodnogruntowe. Z.r. przenikają poprzez → strefę aeracji, ulegając po drodze częściowej → adsorpcji, a po osiągnięciu → strefy saturacji mogą występować jako wolne albo powiązane w trzech fazach: lotne – etap gazowa (zł), ciekłe, niemieszające się z wodą (PNNW) albo w niej rozpuszczone (PNR) – etap ciekła i zaadsorbowane poprzez skałę (PNA) – etap stała. Stan fizyczny, w jakim z.r. występują w środowisku wodnogruntowym, odgrywa znaczną rolę, wpływając na ich przemieszczanie się w przestrzeni i sposobność oczyszczania tego środowiska. → Migracja wielofazowa (ryc. 56).[AS].

Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w związki ropopochodne; substancje r., produkty r..
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w związki ropopochodne; substancje r., produkty r..
Słownik Zbiornik Krasowy:
Znaczenie masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem związki ropopochodne; substancje r., produkty r..
Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy związki ropopochodne; substancje r., produkty r..
Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny związki ropopochodne; substancje r., produkty r..

Czym jest Związki ropopochodne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: