Zwierciadło swobodne co to jest
Co to jest Zwierciadło swobodne; powierzchnia swobodna. Wyjaśnienie powierzchnia swobodna.

Czy przydatne?

Co to jest Zwierciadło swobodne; powierzchnia swobodna

Zwierciadło swobodne; powierzchnia swobodna
Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu (p/γ = pa/γ), stąd w studni albo w piezometrze poziom wody określa się precyzyjnie na wysokości z.s. Powierzchnię z.s. przedstawia się w formie mapy hydroizohips sposobem interpolacji pomiarów punktowych równoczasowych (ryc. 133). Uwaga: z.s. nie jest powierzchnią rozgraniczającą strefę saturacji i strefę aeracji.[TM] Ryc. 133. Szkic objaśniający wielkości powiązane z definicją zwierciadła swobodnego a – przekrój poprzez warstwę o zwierciadle swobodnym: o.o. – otwór obserwacyjny, z.s. – zwierciadło swobodne, s.s. – strefa saturacji, w.w.k. – wstęga wód kapilarnych, z.w.k. – granica zasięgu wstęgi wód kapilarnych (uśredniona), w.k.z. – woda kapilarna zawieszona, h – miąższość warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym (mniej niż s.s.), z – oś pionowa, 0-0 – poziom odniesienia, spąg warstwy wodonośnej, s.o. – głębokość do strefy pełnego nasycenia b – rozkład stopnia nasycenia (w pionie): KW – stopień (parametr) nasycenia c – rozkład wysokości ciśnienia w wodzie: p/γ – wysokość ciśnienia w strefie saturacji (zawsze dodatnia równa ciśnieniu hydrostatycznemu), – pk/γ – wysokość ciśnienia kapilarnego w wodach kapilarnych i wodach strefy aeracji (zawsze ujemna), Hn – wysokość hydrauliczna w warstwie wodonośnej (w strefie nasyconej poniżej zwierciadła swobodnego), stała dla każdego z w obrębie tej strefy, bo: Hn = z+p/γ = consT.

Czym jest Zwierciadło swobodne znaczenie w Słownik definicje Z