czas odnawiania zasobów co to jest
Czas Odnawiania Zasobów, Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.), Czynniki Kształtujące Warunki.

Badania i analizy na C

 • Co znaczy Ciśnienie hydrostatyczne ps Słownik Ciśnienie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach
 • Co znaczy Czynnik przesączania B Słownik Czynnik przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo
 • Co znaczy Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Słownik Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa
 • Co znaczy Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Słownik Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie
 • Co znaczy Cykl pompowania badawczego Słownik Cykl pompowania badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj
 • Co znaczy Ciśnienie złożowe (naft.) Słownik Ciśnienie złożowe (naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego
 • Co znaczy Czynniki ochrony wód podziemnych Słownik Czynniki ochrony wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne
 • Co znaczy Chmura zanieczyszczeń; obłok Słownik Chmura zanieczyszczeń; obłok Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do
 • Co znaczy Całkowity węgiel organiczny CWO Słownik Całkowity węgiel organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia
 • Co znaczy Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Słownik Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z
 • Co znaczy Ciężka woda Słownik Ciężka woda Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej
 • Co znaczy Collinsa wykres Słownik Collinsa wykres Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów
 • Co znaczy Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Słownik Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych. Przykłady: fluorotrójchlorometan (CFCl3-F11
 • Co znaczy Ciśnienie litostatyczne Słownik Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2
 • Co znaczy Ciśnienie subartezyjskie Słownik Ciśnienie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po
 • Co znaczy Cyjanki CN-] Słownik Cyjanki CN-] 1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i
 • Co znaczy Cementacja Słownik Cementacja Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów
 • Co znaczy Chlorki Słownik Chlorki 1. Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2
 • Co znaczy Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Słownik Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji
 • Co znaczy Chemiczna substancja wskaźnikowa Słownik Chemiczna substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić
 • Co znaczy Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Słownik Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę
 • Co znaczy Ciek (wodny) Słownik Ciek (wodny) Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w
 • Co znaczy Ciśnienie p Słownik Ciśnienie p Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→
 • Co znaczy ciśnienie osmotyczne Słownik ciśnienie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu
 • Co znaczy Ciśnienie artezyjskie Słownik Ciśnienie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z
 • Co znaczy Cranka-Nicholsona schemat Słownik Cranka-Nicholsona model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości
 • Co znaczy Czas przebywania wody w systemie RT Słownik Czas przebywania wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie
 • Co znaczy Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Słownik Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są
 • Co znaczy Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Słownik Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego
 • Co znaczy Czas odnawiania zasobów Słownik Czas odnawiania zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji

Słownik badania i analiza

Definicja Czas Odnawiania Zasobów, Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.), Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych, Czas Przebywania Wody znaczenie.

Co to jest Czas Odnawiania Zasobów, Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.