czas odnawiania zasobów co to jest
Ciśnienie złożowe (naft.) co znaczy Chlorki krzyżówka Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest.

Badania i analizy na C

 • Co znaczy Czas odnawiania zasobów Ranking Czas odnawiania zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji gdzie jest.
 • Krzyżówka Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Co lepsze Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego lokalizacja.
 • Co to jest Ciek (wodny) Czy warto Ciek (wodny) Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w położenie.
 • Słownik Całkowity węgiel organiczny CWO Opinie forum Całkowity węgiel organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia geografia.
 • Czym jest Cementacja Najlepszy Cementacja Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów na mapie.
 • Co oznacza Czynniki ochrony wód podziemnych Porównaj Czynniki ochrony wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne gdzie leży.
 • Tłumaczenie Ciśnienie p Wyniki Ciśnienie p Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ współrzędne.
 • Przykłady Czynnik przesączania B Zastosowanie Czynnik przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo jak daleko.
 • Definicja Cykl pompowania badawczego Ranking Cykl pompowania badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj geo.
 • Encyklopedia Chemiczna substancja wskaźnikowa Co lepsze Chemiczna substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić mapa.
 • Jak działa Czas przebywania wody w systemie RT Czy warto Czas przebywania wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie gdzie jest.
 • Czy jest Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Opinie forum Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych. Przykłady: fluorotrójchlorometan (CFCl3-F11 lokalizacja.
 • Pojęcie Ciężka woda Najlepszy Ciężka woda Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej położenie.
 • Wyjaśnienie Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Porównaj Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę geografia.
 • Opis Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Wyniki Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie na mapie.
 • Informacje Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Zastosowanie Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji gdzie leży.
 • Znaczenie Ciśnienie artezyjskie Ranking Ciśnienie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z współrzędne.
 • Co znaczy ciśnienie osmotyczne Co lepsze ciśnienie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu jak daleko.
 • Krzyżówka Ciśnienie litostatyczne Czy warto Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2 geo.
 • Co to jest Cyjanki CN-] Opinie forum Cyjanki CN-] 1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i mapa.
 • Słownik Ciśnienie hydrostatyczne ps Najlepszy Ciśnienie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach gdzie jest.
 • Czym jest Ciśnienie subartezyjskie Porównaj Ciśnienie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po lokalizacja.
 • Co oznacza Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Wyniki Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z położenie.
 • Tłumaczenie Collinsa wykres Zastosowanie Collinsa wykres Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów geografia.
 • Przykłady Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Ranking Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa na mapie.
 • Definicja Cranka-Nicholsona schemat Co lepsze Cranka-Nicholsona model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości gdzie leży.
 • Encyklopedia Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Czy warto Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są współrzędne.
 • Jak działa Chmura zanieczyszczeń; obłok Opinie forum Chmura zanieczyszczeń; obłok Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do jak daleko.
 • Czy jest Chlorki Najlepszy Chlorki 1. Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2 geo.
 • Pojęcie Ciśnienie złożowe (naft.) Porównaj Ciśnienie złożowe (naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego mapa.

Słownik badania i analiza

Definicja Ciśnienie złożowe (naft.) co znaczy Chlorki krzyżówka Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach. znaczenie.

Co to jest Czas odnawiania zasobów co znaczy Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.