czynniki formujące skład co to jest
CO OZNACZA Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych, Całkowity Węgiel Organiczny Cwo.

Badania i analizy na C

 • Co znaczy Czas odnawiania zasobów Co to jest Czas odnawiania zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji gdzie jest
 • Co znaczy Ciśnienie subartezyjskie Definicja Ciśnienie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po lokalizacja
 • Co znaczy Ciśnienie artezyjskie Co znaczy Ciśnienie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z położenie
 • Co znaczy Ciśnienie p Słownik Ciśnienie p Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ geografia
 • Co znaczy Collinsa wykres Znaczenie Collinsa wykres Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów na mapie
 • Co znaczy Ciężka woda Czym jest Ciężka woda Woda wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej gdzie leży
 • Co znaczy Cyjanki CN-] Co oznacza Cyjanki CN-] 1. Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i współrzędne
 • Co znaczy Ciśnienie złożowe (naft.) Krzyżówka Ciśnienie złożowe (naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego jak daleko
 • Co znaczy Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Najlepszy Chlorofluorowęgle CFC; freony (nazwa handl.) Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych. Przykłady: fluorotrójchlorometan (CFCl3-F11 geo
 • Co znaczy Ciśnienie litostatyczne Przykłady Ciśnienie litostatyczne Ciśnienie typu hydrostatycznego wynikające z ciężaru skał nadległych. → Ciśnienie hydrostatyczne. Wymiar: [ML-1T-2 mapa
 • Co znaczy Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Encyklopedia Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji gdzie jest
 • Co znaczy Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Jak działa Czynniki kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są lokalizacja
 • Co znaczy Czynnik przesączania B Czy, jest Czynnik przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo położenie
 • Co znaczy ciśnienie osmotyczne Pojęcie ciśnienie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu geografia
 • Co znaczy Chemiczna substancja wskaźnikowa Wyjaśnienie Chemiczna substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić na mapie
 • Co znaczy Chmura zanieczyszczeń; obłok Opis Chmura zanieczyszczeń; obłok Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do gdzie leży
 • Co znaczy Ciek (wodny) Informacje Ciek (wodny) Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w współrzędne
 • Co znaczy Czas przebywania wody w systemie RT Co to jest Czas przebywania wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie jak daleko
 • Co znaczy Cranka-Nicholsona schemat Definicja Cranka-Nicholsona model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości geo
 • Co znaczy Cementacja Co znaczy Cementacja Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów mapa
 • Co znaczy Cykl pompowania badawczego Słownik Cykl pompowania badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj gdzie jest
 • Co znaczy Czynniki ochrony wód podziemnych Znaczenie Czynniki ochrony wód podziemnych Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne lokalizacja
 • Co znaczy Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Czym jest Ciśnienie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę położenie
 • Co znaczy Chlorki Co oznacza Chlorki 1. Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2 geografia
 • Co znaczy Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Krzyżówka Ciśnienie cząstkowe; ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie na mapie
 • Co znaczy Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Najlepszy Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z gdzie leży
 • Co znaczy Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Przykłady Ciśnienie złożowe anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego współrzędne
 • Co znaczy Ciśnienie hydrostatyczne ps Encyklopedia Ciśnienie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach jak daleko
 • Co znaczy Całkowity węgiel organiczny CWO Jak działa Całkowity węgiel organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia geo
 • Co znaczy Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Czy, jest Czynniki formujące skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa mapa

Słownik badania i analiza

Definicja CO OZNACZA Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych, Całkowity Węgiel Organiczny Cwo, Ciśnienie Hydrostatyczne Ps, Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft znaczenie.

Co to jest Co oznacza Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.