izolator poziom izolujący co to jest
Izolator; Poziom Izolujący, Izotopowy Skład Wody, Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja.

Badania i analizy na I

 • Co znaczy Izotacha Słownik Izotacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej (hydroizotacha).[TM
 • Co znaczy Influacja Słownik Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK
 • Co znaczy izoterma Słownik izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie
 • Co znaczy Izotopy stabilne; nuklidy trwałe Słownik Izotopy stabilne; nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych
 • Co znaczy Ingresja wód zasolonych Słownik Ingresja wód zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów
 • Co znaczy Izotopowa wymiana Słownik Izotopowa zamiana zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w
 • Co znaczy Igłofiltr Słownik Igłofiltr Otwór wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej słabo przepuszczalnych, o długości do 10-20 m i średnicy do
 • Co znaczy Izotopy radu w wodach kopalnianych Słownik Izotopy radu w wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w
 • Co znaczy Iloczyn jonowy wody Słownik Iloczyn jonowy wody Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH
 • Co znaczy Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej Słownik Iloczyn aktywności; i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A
 • Co znaczy Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Słownik Identyfikacja parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w
 • Co znaczy Izochrona Słownik Izochrona Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron
 • Co znaczy intercepcja Słownik intercepcja Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty
 • Co znaczy Intensywność infiltracji W Słownik Intensywność infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej
 • Co znaczy Inwersja hydrogeochemiczna Słownik Inwersja hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu
 • Co znaczy izobara Słownik izobara 1. Linia na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu (na przykład hydrostatycznym – hydroizobara, geostatycznym i tym podobne
 • Co znaczy Izoterma sorpcji Słownik Izoterma sorpcji Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze
 • Co znaczy Izopieza Słownik Izopieza Linia łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach
 • Co znaczy Interferencja studzien; współdziałanie studzien Słownik Interferencja studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w
 • Co znaczy Izohipsa Słownik Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni
 • Co znaczy Infiltracja brzegowa Słownik Infiltracja brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w
 • Co znaczy infiltracja Słownik infiltracja → Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z
 • Co znaczy Infiltracja efektywna; infiltracja skuteczna Słownik Infiltracja skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze
 • Co znaczy Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających Słownik Imisja zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających 1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska
 • Co znaczy Izopacha Słownik Izopacha Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej miąższości jakiejś warstwy albo zespołu warstw, także warstw wodonośnych albo
 • Co znaczy Indeks coli, liczba coli Słownik Indeks coli, liczba coli Parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Oznaczany jako liczba → pałeczek okrężnicy (Escherichia coli) wykrytych
 • Co znaczy Impresja (zwierciadła wody), represja Słownik Impresja (zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem
 • Co znaczy izobata Słownik izobata Linia łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni
 • Co znaczy Integrator szczelinowy ; model szczelinowy, Hele-Shaw model Słownik Integrator szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie
 • Co znaczy Izotopowe wzorce Słownik Izotopowe wzorce Substancje o znanym składzie izotopowym, względem których ustala się skład izotopów trwałych badanej próbki jako
 • Co znaczy Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja Słownik Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w
 • Co znaczy Izotopowy skład wody Słownik Izotopowy skład wody Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O
 • Co znaczy Izolator; poziom izolujący Słownik Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy →

Słownik badania i analiza

Definicja Izolator; Poziom Izolujący, Izotopowy Skład Wody, Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja, Izotopowe Wzorce, Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy znaczenie.

Co to jest Izolator; Poziom Izolujący, Izotopowy Skład Wody, Izotopowe wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.