kurzawka kurzawka pozorna co to jest
Kurzawka, Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka, Kryteria Oceny Jakości Wody, Krzywa Stanów Wód.

Badania i analizy na K

 • Co znaczy Koncesja geologiczna Słownik Koncesja geologiczna Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej
 • Co znaczy Krok czasowy Słownik Krok czasowy Odcinek czasu o skończonej długości wynikający z → dyskretyzacji czasu.[MR
 • Co znaczy Klarowanie (wód) Słownik Klarowanie (wód) Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez
 • Co znaczy Kompleks jonowo-solny skał Słownik Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty
 • Co znaczy Krzem Si Słownik Krzem Si Pierwiastek biofilny, jeden z najpospolitszych pierwiastków skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych
 • Co znaczy Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Słownik Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej
 • Co znaczy Krzywa opadania wydatku źródła; k. wysychania źródła, k. regresji źródła Słownik Krzywa opadania wydatku źródła; k. wysychania źródła, k. regresji źródła Krzywa obrazująca spadek wydatku źródła w momencie gdy → zbiornik
 • Co znaczy Kwasowanie skał strefy przyotworowej Słownik Kwasowanie skał strefy przyotworowej K.s. jest zabiegiem technicznym prowadzonym w skałach węglanowych, mającym na celu intensyfikację
 • Co znaczy Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii
 • Co znaczy Klasyfikacja hydrogeologiczna złóż Słownik Regulacja hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się
 • Co znaczy Klasyfikacje hydrogeochemiczne Słownik Klasyfikacje hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia →
 • Co znaczy Korżyńskiego efekt Słownik Korżyńskiego sukces, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1
 • Co znaczy Krok przestrzenny; krok sieci Słownik Krok przestrzenny; krok sieci Odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami → siatki dyskretyzacji w → modelach siatkowych.[MR
 • Co znaczy Krzemionka SiO2 Słownik Krzemionka SiO2 Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone
 • Co znaczy Krok iteracyjny Słownik Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR
 • Co znaczy Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne Słownik Kartowanie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne Zespół czynności terenowych, których zakres jest uwarunkowany założonym celem i
 • Co znaczy Kwasowość (wody) Słownik Kwasowość (wody) Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad
 • Co znaczy Książka eksploatacyjna studni Słownik Podręcznik eksploatacyjna studni Dokument obrazujący przebieg eksploatacji studni. Por. PN77/G-01300. [AK
 • Co znaczy Krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Słownik Krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający
 • Co znaczy Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna Słownik Kontakt hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw
 • Co znaczy Krzywa nomograficzna Słownik Krzywa nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym
 • Co znaczy Kanały krasowe Słownik Kanały krasowe Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów
 • Co znaczy Krzywa przejścia; krzywa przebicia Słownik Krzywa przejścia; krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie
 • Co znaczy Klasyfikacja jakości wód kopalnianych Słownik Regulacja jakości wód kopalnianych K.j.w.k. uwzględnia kryteria jakości i przydatności wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych
 • Co znaczy Kartografia hydrogeologiczna Słownik Kartografia hydrogeologiczna Dział hydrogeologii zajmujący się sposobami i zasadami wykonywania i zastosowania → zdjęcia hydrogeologicznego
 • Co znaczy Korzystanie z wód zwykłe Słownik Korzystanie z wód zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia
 • Co znaczy kolmatacja Słownik kolmatacja 1. Mechanizm mechanicznego osadzania zawiesin i drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku
 • Co znaczy kras Słownik kras Mechanizmy rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami
 • Co znaczy Krasowienie Słownik Krasowienie Zespół mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów
 • Co znaczy Kryteria jakości (wód podziemnych) Słownik Kryteria jakości (wód podziemnych) Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie
 • Co znaczy Kurzawka właściwa Słownik Kurzawka właściwa → Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny
 • Co znaczy Kondensacja pary wodnej Słownik Kondensacja pary wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez
 • Co znaczy Krzywa wzorcowa Słownik Krzywa wzorcowa Wykresy → funkcji charakterystycznej studni wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne
 • Co znaczy Klasy jakości wód podziemnych Słownik Klasy jakości wód podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych
 • Co znaczy Kurłowa formuła; Kurłowa wzór Słownik Kurłowa formuła; Kurłowa wzór Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie
 • Co znaczy Klasyfikacja wód podziemnych Słownik Regulacja wód podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter
 • Co znaczy Klasyfikacje hydrochemiczne Słownik Klasyfikacje hydrochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne, najczęściej oficjalne → wód naturalnych uwzględniające chemizm wód
 • Co znaczy Krzywa wydatku; krzywa pompowania Słownik Krzywa wydatku; krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu
 • Co znaczy Krzywa wysychania Słownik Krzywa wysychania Krzywa opadania stanów albo wydatku wód podziemnych i/ albo powierzchniowych, źródła i tym podobne niewymuszonego
 • Co znaczy Krzywa wzniosu Słownik Krzywa wzniosu Graficzny obraz powrotu do stanu pierwotnego zwierciadła wody po zakończonej eksploatacji studni albo ujęcia. K.w. po
 • Co znaczy Księgi wodne Słownik Księgi wodne K.w. służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru
 • Co znaczy Krenologia Słownik Krenologia Dział edukacji stojący na pograniczu hydrografii i hydrogeologii, zajmujący się badaniem warunków występowania źródeł, ich
 • Co znaczy Korzystanie z wód szczególne Słownik Korzystanie z wód szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności
 • Co znaczy Kompleks wodonośny Słownik Kompleks wodonośny Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty
 • Co znaczy Karta rejestracyjna studni Słownik Karta rejestracyjna studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno
 • Co znaczy Kaptaż wód krasowych Słownik Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium
 • Co znaczy Klasyfikacja właściwości filtracyjnych skał Słownik Regulacja właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→
 • Co znaczy Kiur Ci Słownik Kiur Ci Jednostka natężenia promieniowania jądrowego odpowiadająca w przybliżeniu natężeniu promieniowania 1 gradu, jest to 3,7 ∙ 1010
 • Co znaczy Kationy wymienne Słownik Kationy wymienne Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w
 • Co znaczy kataster wodny Słownik kataster wodny Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci
 • Co znaczy Koloidy, zole Słownik Koloidy, zole Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5
 • Co znaczy Kontrola jakości wód podziemnych Słownik Kontrola jakości wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej
 • Co znaczy Korozja filtru Słownik Korozja filtru Mechanizm stopniowego niszczenia filtru (jego części metalowych) poprzez zespół reakcji chemicznych, elektrochemicznych i
 • Co znaczy koagulacja Słownik koagulacja 1) mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są
 • Co znaczy Korzystanie z wód powszechne Słownik Korzystanie z wód powszechne Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów
 • Co znaczy Kras kopalny; paleokras Słownik Kras kopalny; paleokras Stare, pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków
 • Co znaczy Krasowatość Słownik Krasowatość Cecha skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni
 • Co znaczy Krętość (ośrodka porowatego) Lk Słownik Krętość (ośrodka porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem
 • Co znaczy Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu Słownik Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu
 • Co znaczy Krzywa depresji; profil depresji Słownik Krzywa depresji; profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie
 • Co znaczy Krzywa infiltracji Słownik Krzywa infiltracji Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych
 • Co znaczy Krzywa stanów wód podziemnych Słownik Krzywa stanów wód podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na
 • Co znaczy Kryteria oceny jakości wody Słownik Kryteria oceny jakości wody Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami
 • Co znaczy Kurzawka pozorna; pseudokurzawka Słownik Kurzawka pozorna; pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak
 • Co znaczy kurzawka Słownik kurzawka Grunty luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują

Słownik badania i analiza

Definicja Kurzawka, Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka, Kryteria Oceny Jakości Wody, Krzywa Stanów Wód Podziemnych, Krzywa Infiltracji, Krzywa Depresji; Profil Depresji znaczenie.

Co to jest Kurzawka, Kurzawka Pozorna; Pseudokurzawka, Kryteria Oceny wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.