użytkowanie uzdatnianie co to jest
Użytkowanie Wód, Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”, Utwory Hydrogeologiczne, Uziarnienie.

Badania i analizy na U

 • Co znaczy Utwór slabo przepuszczalny Słownik Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK
 • Co znaczy Unieszkodliwianie; utylizacja Słownik Unieszkodliwianie; utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający
 • Co znaczy Uzdatnianie wody; utylizacja Słownik Uzdatnianie wody; utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych
 • Co znaczy Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Słownik Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej
 • Co znaczy Uskok wodoszczelny (górn.) Słownik Uskok wodoszczelny (górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż
 • Co znaczy Uzdatnianie wód podziemnych Słownik Uzdatnianie wód podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na
 • Co znaczy Ustalanie zasobów wód podziemnych Słownik Ustalanie zasobów wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich
 • Co znaczy Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP Słownik Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria
 • Co znaczy urządzenia wodne Słownik urządzenia wodne Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód
 • Co znaczy Urządzenia zaopatrzenia w wodę Słownik Urządzenia zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia
 • Co znaczy Utlenialność (wody) Słownik Utlenialność (wody) Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji
 • Co znaczy uzdrowisko Słownik uzdrowisko Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych
 • Co znaczy Utlenianie; oksydacja Słownik Utlenianie; oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z
 • Co znaczy Ultrafiltracja Słownik Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1
 • Co znaczy Usprawnianie studni; uaktywnianie studni Słownik Usprawnianie studni; uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z
 • Co znaczy Udlufta wykres; wykres kołowy Słownik Udlufta wykres; wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie
 • Co znaczy Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń Słownik Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering
 • Co znaczy Ujęcie infiltracyjne Słownik Ujęcie infiltracyjne Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i
 • Co znaczy Ujęcie drenażowe Słownik Ujęcie drenażowe Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku
 • Co znaczy Udostępnienie wód podziemnych Słownik Udostępnienie wód podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych
 • Co znaczy Uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne) Słownik Uprawnienia geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania
 • Co znaczy Uskok wodonośny (górn.) Słownik Uskok wodonośny (górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż
 • Co znaczy ujęcie wód podziemnych Słownik ujęcie wód podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru
 • Co znaczy Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Słownik Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom
 • Co znaczy utleniacz Słownik utleniacz Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej
 • Co znaczy Utrwalanie próbki (wody) Słownik Utrwalanie próbki (wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w
 • Co znaczy Utwór pólprzepuszczalny Słownik Utwór pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny
 • Co znaczy Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej Słownik Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca
 • Co znaczy Utwory hydrogeologiczne Słownik Utwory hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa
 • Co znaczy Uzdatnianie wód podziemnych „in situ” Słownik Uzdatnianie wód podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w
 • Co znaczy Użytkowanie wód Słownik Użytkowanie wód Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda

Słownik badania i analiza

Definicja Użytkowanie Wód, Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”, Utwory Hydrogeologiczne, Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej, Utwór Pólprzepuszczalny, Utrwalanie znaczenie.

Co to jest Użytkowanie Wód, Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ” wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.