akredytowane gabinety co to jest
Jak leczyć Akredytowane gabinety lekarskie? Czym jest Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w kwestii.

Czy przydatne?

Definicja Akredytowane gabinety lekarskie

Co to znaczy: 30 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w kwestii procedury oceniającej spełnianie poprzez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych i wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150, poz. 1216).
Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania poprzez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta standardów akredytacyjnych w dziedzinie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej "standardami akredytacyjnymi".Rozporządzenia ustala poszczególne fazy procedury oceniającej prowadzonej poprzez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego, szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych i wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, jaką wnosi podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych składając wniosek o wydanie certyfikatu. Każdy standard podlegający ocenie w ramach przeglądu prowadzonego poprzez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego jest oceniany wg skali punktowej, a dodatkowo każdemu standardowi przypisana jest określona waga pozwalająca na ustalenie spełnienia standardów akredytacyjnych w procentach. Do uzyskania akredytacji konieczne jest spełnienie przynajmniej 75% standardów, chociaż o przedstawieniu rekomendacji w dziedzinie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji decyduje Porada Akredytacyjna w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy składu Porady. Rozporządzenie ustala także wysokość opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej. Zapłata uwzględnia wydatki przygotowania i przeprowadzenia procedury oceniającej i jest ustalona w zależności od wielkości i rodzaju podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W razie gabinetów stomatologicznych zapłata wynosi równowartośc 1 miesięcznego wynagrodzenia. Dla porównania szpitale które mają powyżej 800 łóżek musza zapłacić 15-krotność wynagrodzenia miesięcznego. Procedurę oceny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stwierdzenia spełniania standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu przeprowadza – wedle ustawą – ośrodek akredytacyjny. Ośrodkiem tym jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.W omawianym akcie prawnym przyjęto szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych ustalonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 418). Określono, iż każdy standard akredytacyjny posiada wagę w formie przypisanej mu liczby, która kwalifikuje go do określonej ekipy z racji na jego wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu w działalności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie wprowadza ponadto wzór certyfikatu akredytacyjnego.tekst rozporządzenia znajdziesz tutajtekst ustawy o akredytacji znajdzesz tutaj

Czym jest Akredytowane gabinety znaczenie w Słownik dentystyczny A .