jeszcze dokumentacji medycznej co to jest
Jak leczyć Jeszcze o dokumentacji medycznej? Czym jest bądź odpisu dokumentacji medycznej. Nie może.

Czy przydatne?

Definicja Jeszcze o dokumentacji medycznej

Co to znaczy: 62 grosze wynosi aktualnie zapłata za jedną stronę wyciągu bądź odpisu dokumentacji medycznej. Nie może ona być większa niż 0,2 procent przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po ogłoszeniu poprzez GUS.
Przypomnijmy, iż dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta mają: chory, którego ta dokumentacja dotyczy, osoba poprzez niego upoważniona, personel medyczny i urzędy. Na wniosek wyżej wymienionych podmiotów szpital może przygotować dodatkowo płatną historię dolegliwości pacjenta. Art. 26 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (DzU nr 52, poz. 417 ze zm.) daje choremu (lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej) prawo zażądania od szpitala udostępnienia swojej dokumentacji medycznej.
Nawet jeżeli pacjent umrze to osoba, którą jeszcze za życia do tego upoważnił może mieć wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta. W razie kontroli ze strony organów władzy publicznej (Narodowego Funduszu Zdrowia bądź organów samorządu zawodów medycznych, a również konsultantów krajowych i wojewódzkich) szpital jest zobowiązany udostępnić im historię dolegliwości. Kto jeszcze może wystąpić o udzielenie danych opisujących chorobę pacjenta?
Mają do tego prawo: minister zdrowia, sądy (także dyscyplinarne), prokuratorzy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej w ramach prowadzonego poprzez siebie postępowania.
Ustawa nadaje także taki przywilej Zakładowi Ubezpieczeń Socjalnych, któremu dokumentacja ((także może się przydać, na przykład przez wzgląd na prowadzonym poprzez niego postępowaniem rentowym dotyczącym pacjenta. Uwaga: zakład ubezpieczeń również ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pod warunkiem, iż pacjent się na to formalnie zgodził

Czym jest Jeszcze o dokumentacji znaczenie w Słownik dentystyczny J .