lekarzu ubezpiecz co to jest
Jak leczyć Lekarzu ubezpiecz się? Czym jest odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich lekarzy.

Czy przydatne?

Definicja Lekarzu ubezpiecz się

Co to znaczy: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla
wszystkich lekarzy. Przepis obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Polisa ma chronić
lekarzy przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przy wykonywaniu
zawodu lekarza. Co z lekarzami, którzy mają wykupione polisy dobrowolne. Czy
muszą wykupić dodatkowo ubezpieczenie obligatoryjne?
wymóg wykupienia ubezpieczenia
OC nakłada na lekarzy ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr
219, poz. 1708). Rozszerza ona obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC
dla lekarzy na wszystkich uprawiających ten zawód.
Do chwili obecnej obowiązkowemu
ubezpieczeniu podlegali jedynie lekarze świadczący usługi dla ZOZ-ów albo
gabinetów mających podpisane umowy z NFZ. Ubezpieczeniem nie byli objęci
lekarze przyjmujący pacjentów prywatnie.
W nowej ustawie o izbach
lekarskich przyjęto, iż doktor wykonujący zawód na terytorium Polski w
zakładzie opieki zdrowotnej albo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej,
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki
lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Informuje o tym art. 117
ustawy, który dosłownie brzmi tak:

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póĽn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w
art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
"14. Do
lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się adekwatnie regulaminy art. 31 i 45
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.
1708).";
2) po
art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:
"Art. 48a. 1. doktor
wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w
zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w
ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej
- podlega obowiązkowi
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności zawodowych.
2. Przepis
ust. 1 nie narusza regulaminów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.
3. Spełnienie
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa się na podstawie polisy albo innego
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia,
wystawionego poprzez zakład ubezpieczeń.
4.
wymóg,
o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których
wymóg
ubezpieczenia wynika z regulaminów o zakładach opieki zdrowotnej i regulaminów o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 48b. Minister
właściwy ds. instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym
ds. zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Porady Lekarskiej, określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w art. 48a, termin stworzenia obowiązku ubezpieczenia i min. sumę
gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu i zakres
realizowanych czynności."
Czytaj całą ustawę o izbach lekarskich tutaj
Zatem
wymóg ubezpieczenia
lekarzy dotyczy, wszystkich którzy wykonują zawód zarówno w zakładach opieki
zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej.

Problem jednak w tym, iż
ciągle Ministerstwo Finansów nie wydało rozporządzenia umożliwiającego wystawianie
polis obowiązkowych poprzez zakłady ubezpieczeniowe. Zatem nie ma możliwości,
póki co, wykupienia polisy obowiązkowej. Najprawdopodobniej za kilka dni, może
tygodni to się zmieni.

Następny problem co z
lekarzami, którzy mają wykupione Policy dobrowolne. Czy będą musieli wykupić
następną polisę?

O tym dowiemy się dopiero, gdy
poznamy treść rozporządzenia. Ostatnio w 2007 roku, gdy wystąpił podobny
problem MF zezwoliło na wygaśnięcie
polis dobrowolnych i zawarcie obowiązkowych od kolejnego dnia. Logika
wskazuję, tym wspólnie powinno być podobnie.

Co o tym sądzisz podyskutuj na forum tutaj
if (document.getElementById('adKontekst_0')==null) {
var adKontekst_pola=new Array;
document.write('');
}
var adc_i=adKontekst_pola.length;
document.write(" ");
adKontekst_pola[adc_i]=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].nazwa="adKontekst_"+adc_i;
adKontekst_pola[adc_i].typ=201;
adKontekst_pola[adc_i].r=3;
adKontekst_pola[adc_i].c=1;
adKontekst_pola[adc_i].x=185;
adKontekst_pola[adc_i].y=270;
adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].spacing=4; adKontekst_pola[adc_i].scalenie=2;
adKontekst_pola[adc_i].paleta=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo="#FFFFFF";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tytul="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_opis="#555555";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_url="#DD5314";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_naglowek="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo_naglowka="#FFFFFF";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_ramki_naglowka="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].metka="text";
adKontekst_pola[adc_i].czy_url=true;
adKontekst_pola[adc_i].id_koloru_metki="12";
adKontekst_pola[adc_i].nform=1154;

Czym jest Lekarzu ubezpiecz się znaczenie w Słownik dentystyczny L .