lekarzu ubezpiecz co to jest
Jak leczyć Lekarzu ubezpiecz się? Czym jest odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich lekarzy.

Czy przydatne?

Definicja Lekarzu ubezpiecz się

Co oznacza LEKARZU UBEZPIECZ SIĘ: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla
wszystkich lekarzy. Przepis obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Polisa ma chronić
lekarzy przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przy wykonywaniu
zawodu lekarza. Co z lekarzami, którzy mają wykupione polisy dobrowolne. Czy
muszą wykupić dodatkowo ubezpieczenie obligatoryjne?
wymóg wykupienia ubezpieczenia
OC nakłada na lekarzy ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr
219, poz. 1708). Rozszerza ona obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC
dla lekarzy na wszystkich uprawiających ten zawód.
Do chwili obecnej obowiązkowemu
ubezpieczeniu podlegali jedynie lekarze świadczący usługi dla ZOZ-ów albo
gabinetów mających podpisane umowy z NFZ. Ubezpieczeniem nie byli objęci
lekarze przyjmujący pacjentów prywatnie.
W nowej ustawie o izbach
lekarskich przyjęto, iż doktor wykonujący zawód na terytorium Polski w
zakładzie opieki zdrowotnej albo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej,
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki
lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Informuje o tym art. 117
ustawy, który dosłownie brzmi tak:

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póĽn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w
art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
"14. Do
lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się adekwatnie regulaminy art. 31 i 45
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.
1708).";
2) po
art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:
"Art. 48a. 1. doktor
wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w
zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w
ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej
- podlega obowiązkowi
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności zawodowych.
2. Przepis
ust. 1 nie narusza regulaminów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.
3. Spełnienie
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa się na podstawie polisy albo innego
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia,
wystawionego poprzez zakład ubezpieczeń.
4.
wymóg,
o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których
wymóg
ubezpieczenia wynika z regulaminów o zakładach opieki zdrowotnej i regulaminów o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 48b. Minister
właściwy ds. instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym
ds. zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Porady Lekarskiej, określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w art. 48a, termin stworzenia obowiązku ubezpieczenia i min. sumę
gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu i zakres
realizowanych czynności."
Czytaj całą ustawę o izbach lekarskich tutaj
Zatem
wymóg ubezpieczenia
lekarzy dotyczy, wszystkich którzy wykonują zawód zarówno w zakładach opieki
zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej.

Problem jednak w tym, iż
ciągle Ministerstwo Finansów nie wydało rozporządzenia umożliwiającego wystawianie
polis obowiązkowych poprzez zakłady ubezpieczeniowe. Zatem nie ma możliwości,
póki co, wykupienia polisy obowiązkowej. Najprawdopodobniej za kilka dni, może
tygodni to się zmieni.

Następny problem co z
lekarzami, którzy mają wykupione Policy dobrowolne. Czy będą musieli wykupić
następną polisę?

O tym dowiemy się dopiero, gdy
poznamy treść rozporządzenia. Ostatnio w 2007 roku, gdy wystąpił podobny
problem MF zezwoliło na wygaśnięcie
polis dobrowolnych i zawarcie obowiązkowych od kolejnego dnia. Logika
wskazuję, tym wspólnie powinno być podobnie.

Co o tym sądzisz podyskutuj na forum tutaj
if (document.getElementById('adKontekst_0')==null) {
var adKontekst_pola=new Array;
document.write('');
}
var adc_i=adKontekst_pola.length;
document.write(" ");
adKontekst_pola[adc_i]=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].nazwa="adKontekst_"+adc_i;
adKontekst_pola[adc_i].typ=201;
adKontekst_pola[adc_i].r=3;
adKontekst_pola[adc_i].c=1;
adKontekst_pola[adc_i].x=185;
adKontekst_pola[adc_i].y=270;
adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].spacing=4; adKontekst_pola[adc_i].scalenie=2;
adKontekst_pola[adc_i].paleta=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo="#FFFFFF";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tytul="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_opis="#555555";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_url="#DD5314";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_naglowek="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo_naglowka="#FFFFFF";
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_ramki_naglowka="#D22323";
adKontekst_pola[adc_i].metka="text";
adKontekst_pola[adc_i].czy_url=true;
adKontekst_pola[adc_i].id_koloru_metki="12";
adKontekst_pola[adc_i].nform=1154;

Stomatolog Lista Leków Refundowanych:
Dentysta Listę leków refundowanych znajdziesz tutaj. stan z 29 . 12.2011 lekarzu ubezpiecz się.
Stomatolog Laser Diodowy - Ezlase:
Dentysta wprowadziła do sprzedaży w Polsce najlepiej sprzedający się na świecie laser diodowy ezlase, amerykańskiej spółki Biolase. W większości lasery diodowe emitują częstotliwość 810 albo 980 nm, ezlase lekarzu ubezpiecz się.
Stomatolog Lekarz A Reklama:
Dentysta farmaceutycznego zakazują lekarzowi otrzymywania korzyści z prowadzenia reklamy produktów leczniczych. W poczekalni nie może wisieć żadna tablica reklamująca jakikolwiek lek. Lekarze są także lekarzu ubezpiecz się.
Stomatolog Leasing Urządzeń Medycznych:
Dentysta chętniej korzystają z leasingu urządzeń medycznych. Segmentowi leasingowemu powiodło się oprzeć kryzysowi dzięki stałości zamówień dokonywanych raczej poprzez publiczną służbę zdrowia. Teraz spółki lekarzu ubezpiecz się.
Stomatolog Likwidacja Stażu Podyplomowego, Czyli Jak Zaoszczędzić 162,7 Mln Zł Rocznie:
Dentysta z weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kluczowe zmiany to między innymi zniesienie stażu podyplomowego po piątym roku studiów i wprowadzenie go do programu lekarzu ubezpiecz się.

Czym jest Lekarzu ubezpiecz się znaczenie w Słownik dentystyczny L .

  • Dodano:
  • Autor: