rozporządzenie sprawie co to jest
Jak leczyć Rozporządzenie MZ w sprawie odpadów medycznych? Czym jest rozporzadzenie w kwestii.

Czy przydatne?

Definicja Rozporządzenie MZ w sprawie odpadów medycznych

Co oznacza ROZPORZĄDZENIE MZ W SPRAWIE ODPADÓW MEDYCZNYCH: W połowie września 2007 r. zaczęło obowiazywać rozporzadzenie w kwestii szczegółowego metody postępowania z odpadami medycznymi. Poniżej pełen tekst rozporządzenia, a szczegółowe omówienie i komentarze ministerstwa opublikowaliśmy w "papierowym" wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego nr. 5/2007.
Dz.U.07.162.1153 → z dnia 8 września 2007 r. ROZPORZˇDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w kwestii szczegółowego metody postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie ustala szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi opierający na: 1) klasyfikowaniu odpadów medycznych celem ustalenia właściwego metody postępowania z określonymi rodzajami odpadów medycznych; 2) zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich powstawania; 3) magazynowaniu odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej „jednostkami ochrony zdrowia”, i w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w dziedzinie medycyny przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w razie braku takich możliwości przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania; 4) określeniu warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz jednostki ochrony zdrowia i podmiotu prowadzącego badania naukowe w dziedzinie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym”. § 2. Odpady medyczne reguluje się w następujący sposób: 1) odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane dalej „odpadami zakaĽnymi”, to są odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy albo ich toksyny, o których wiadomo albo co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, iż powodują dolegliwości zakaĽne u ludzi albo innych żywych organizmów; 2) odpady medyczne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, zwane dalej „odpadami specjalnymi”, to są odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo albo co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, iż powodują dolegliwości niezakaĽne u ludzi albo innych żywych organizmów lub mogą być Ľródłem skażenia środowiska; 3) odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – zwane dalej „odpadami pozostałymi”, to są odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych. § 3.1. Odpady medyczne, powstałe w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia i w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w dziedzinie medycyny, zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaĽne, specjalne i pozostałe. 2. Odpady, określone w § 2 pkt 1 i 2, zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania albo mechanizm odzysku. 3. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych. § 4. 1. Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników albo worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzeĽroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach albo w sztywnych pojemnikach (jednorazowego albo wielokrotnego użycia), w taki sposób, by ich górna, wywinięta na szerokość ok. 20 cm krawędĽ, nie uległa skażeniu. 3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądĽ przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. 4. Pojemniki albo worki, o których mowa w ust. 1, należy zmieniać na nowe, nie rzadziej niż jeden raz na dzień. Pojemniki albo worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości. 5. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, należy zmieniać na nowe, nie rzadziej niż co 48 h. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości. 6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników albo worków jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3. 7. w razie uszkodzenia worka albo pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku albo pojemniku. 8. Dopuszcza się zbieranie odpadów ustalonych w § 2 pkt 3 do pojemników wielokrotnego użycia. § 5. 1. Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny posiadać: 1) widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych; 2) widoczne oznakowanie, świadczące o miejscu pochodzenia odpadów; 3) datę zamknięcia; 4) wiadomości pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik albo worek. 2. Odpady zakaĽne, inne niż wymienione w § 4 ust. 3, gromadzi się w workach koloru czerwonego. 3. Odpady specjalne gromadzi się w workach koloru żółtego. 4. Pozostałe odpady medyczne, inne niż wymienione w § 4 ust. 3, gromadzi się w workach koloru niebieskiego. 5. Odpady medyczne powstałe wskutek udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte poprzez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, wedle procedurą, o której mowa w § 9. § 6. 1. Dopuszczalne jest magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie jednostek ochrony zdrowia poza miejscem ich powstawania w adekwatnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. 2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno: 1) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; 2) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt; 3) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których min. szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego i dostęp obsługi; 4) posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania; 5) posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; 6) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; 7) być przeznaczone tylko i wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych i posiadać niezależne wejście. 3. W przedsionku do pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 albo w najbliższym sąsiedztwie tego pomieszczenia powinny znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzona w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk i ręczniki jednorazowego użytku albo suszarkę do rąk. 4. Czas magazynowania odpadów zakaĽnych nie może przekraczać 48 godz. w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 100C. W temperaturze poniżej 100C zakaĽne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, lecz nie dłużej niż 14 dni. 5. Po każdym usunięciu odpadów pomieszczenie albo miejsce magazynowania powinno być poddane dezynfekcji a następnie umyte. 6. w razie powstawania niewielkich ilości odpadów medycznych, można je magazynować w wydzielonych chłodzonych miejscach w szczelnie zamkniętych pojemnikach z zachowaniem warunków ustalonych w ust. 4. § 7. 1. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania albo odbioru dzieje się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. 2. Do transportu wewnętrznego odpadów zakaĽnych używa się wózków zamykanych. 3. Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym zastosowaniu. 4. W jednostkach ochrony zdrowia transport wewnętrzny odpadów dzieje się wydzielonymi drogami. § 8.1. W jednostkach ochrony zdrowia należy wydzielić miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego odpadów i pojemników wielokrotnego użycia. 2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno: 1) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; 2) posiadać zawór ze złączką do węża i spust podłogowy; 3) posiadać drzwi wejściowe bez progu , których min. szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego i dostęp obsługi; 4) posiadać wydzieloną w nim część do mycia i dezynfekcji i czystą do przechowywania wydezynfekowanych środków transportu wewnętrznego i pojemników wielokrotnego użycia. § 9. Jednostki ochrony zdrowia i podmioty prowadzące badania i doświadczenia naukowe w dziedzinie medycyny posiadają opracowaną procedurę postepowania z odpadami medycznymi, a na stanowiskach pracy znajdują się instrukcje dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy. § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA

Stomatolog Reciproc W Intertech Dental:
Dentysta numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego (4/11) opisaliśmy mechanizm Reciproc, pozwalający na opracowanie maszynowe jednym pilnikiem całego kanału korzeniowego. Niestety w tę informację wkradł się rozporządzenie mz w sprawie odpadów medycznych.
Stomatolog Rozwój Rynku Dentystycznego:
Dentysta około 22 tys. prywatnych gabinetów stomatologicznych, aczkolwiek samych stomatologów jest około 13 tys. Liczba nowych gabinetów wzrasta o 5,8 procent podaje Kluczowy Urząd Statystyczny. Rośnie więc rozporządzenie mz w sprawie odpadów medycznych.
Stomatolog Rozdzielczość 33 Pl/Mm:
Dentysta Amadar pojawiła się najnowsza radiografia cyfrowa spółki Sirona XIOS PLUS. Po raz pierwszy w systemie radiografii cyfrowej zastosowano czujnik typu APS2 CMOS, o niskim poziomie zakłóceń. W połączeniu rozporządzenie mz w sprawie odpadów medycznych.
Stomatolog Recepty Bez Bazgrołów:
Dentysta stycznia 2011 r. wejdzie większość przepisów dotyczących nowego systemu informacji w ochronie zdrowia. W systemie zawarte będą informacje dotyczące polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości rozporządzenie mz w sprawie odpadów medycznych.
Stomatolog RTG Bez Zmian?:
Dentysta się narada dotycząca projektu rozporządzenia MZ w kwestii wykazu świadczeń gwarantowanych w stomatologii. Stomatolodzy  wiążą z tym projektem konkretne oczekiwania, tzn. realizację zapowiedzi, iż owo rozporządzenie mz w sprawie odpadów medycznych.

Czym jest Rozporządzenie MZ w sprawie znaczenie w Słownik dentystyczny R .

  • Dodano:
  • Autor: