Czynniki wpływające na co to jest
Leczenie Czynniki wpływające na występowanie odczynów. Definicja: Wystąpienie niepożądanej reakcji.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki wpływające na występowanie odczynów

Co to jest: Wystąpienie niepożądanej reakcji na dany lek może wynikać nie tylko z właściwości samego preparatu (budowa chemiczna, stopień oczyszczenia, substancje dodatkowe), lecz także cech chorego (wiek i płeć, predyspozycje genetyczne, wybrane mechanizmy chorobowe). Czynniki środowiskowe, takie jak palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu mogą sprzyjać wystąpieniu reakcji polekowej. Spośród cech osobniczych, mających wpływ na częstość niepożądanych reakcji polekowych, niewątpliwą rolę odgrywa wiek i płeć chorego. Obserwacje kliniczne wskazują na rzadsze występowanie odczynów alergicznych u dzieci w porównaniu z dorosłymi. Powiązane to jest najprawdopodobniej z sporą ilością środków leczniczych służących w podeszłym wieku, a również może wynikać z zaburzeń czynności wątroby i nerek w tej ekipie wiekowej. Niepożądane odczyny polekowe częściej spotyka się u kobiet. Na sposobność wystąpienia tych reakcji mają także wpływ bez wątpienia mechanizmy biotransformacji leków drogą acetylacji, hydrolizy i oksydacji. Szczególnie ważne znaczenie kliniczne ma polimorfizm szybkości acetylacji wielu leków związany z aktywnością enzymu: N-acetylotransferazy wątrobowej. Polimorfizm ten warunkuje skuteczność terapeutyczną wielu leków, indukuje ich symptomy niepożądane i stanowi czynnik predysponujący do wystąpienia niektórych schorzeń. Wyróżniamy 2 fenotypy: osobników wolno i błyskawicznie acetylujących. Przewarzająca część powikłań polekowych związana jest z wolnym fenotypem acetylacji. Do niepożądanych reakcji polekowych usposabiają wybrane mechanizmy chorobowe. I tak, u chorych na gruźlicę obserwowano w okresie leczenia sulfonamidami występowanie rumienia guzowatego w powyżej 40% przypadków. U chorych z AIDS istnieje powiększone ryzyko występowania skórnych osutek polekowych. wybrane infekcje wirusowe, jak także wykorzystywanie polipragmazji sprzyjają częstemu występowaniu odczynów związanych z przyjmowaniem ampicyliny. Stąd także w miarę regularnie obserwuje się osutki po ampicylinie u chorych na białaczkę, w szczególności przewlekłą limfatyczną i u chorych leczonych allopurinolem na skutek hyperurykemii. U ok. 100% chorych z mononukleozą po podaniu ampicyliny albo amoksycyliny pojawia się osutka plamista. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 17/20/2001

Czym jest Czynniki wpływające na znaczenie Słownik leczenie C .