Klasyfikacja TNM co to jest
Leczenie Klasyfikacja TNM. Definicja: Regulacja kliniczna nowotworów wprowadzona została poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Klasyfikacja TNM

Co to jest: Regulacja kliniczna nowotworów wprowadzona została poprzez Międzynarodową Unię Walki z rakiem (UICC) i ma na celu zarejestrowanie obiektywnych danych dla potrzeb statystyczno-epidemiologicznych. Klasyfikację znaczy się symbolem TNM od słów: Tumor (guz) Nodules (regionalne węzły chłonne) Metastases (przerzuty odległe) W obrębie każdej z tych cech istnieje po kilka stoopni (np T1,T2, N1,N2, M1) określających precyzyjny stopień zaawansowania a różniący się pomiędzy wieloma nowotworami. Regulacja TNM w odniesieniu do procesu diagnostyczni-leczniczego: cTNM - regulacja kliniczna (na podstawie badań, przed podjęciem leczenia) sTNM - regulacja śródoperacyjna (na podstawie badań i oceny w czasie zabiegu operacyjnego) pTNM - regulacja pooperacyjna (na podstawie badań przed leczeniem operacyjnym, oceny śródoperacyjnej i badania histopatologicznego) rTNM - regulacja ponownego leczenia - ocena rozwoju dolegliwości w różnych etapach przebiegu w czasie leczenia dzięki różnych metod terapeutycznych Do każdej ocenianej kategorii przypisujemy odpowiednie ustalenia: Właściwość T (guz pierwotny) T 0 - brak pierwotnego guza nowotworowego Tis - guz in situ - a więc w miejscu stworzenia (w danym narządzie albo tkance) Tx - guz pierwotny niemożliwy do oceny. T 1,2,3,4 następne stadia zaawansowania guza pierwotnego - przyrost masy albo rozległości Właściwość N (węzły chłonne) N 0 - bez przerzutów w węzłach chłonnych. N 1,2,3 - wzrastające liczba zmienionych nowotworowo węzłów chłonnych. Nx - węzły niemożliwe do oceny Właściwość M (przerzuty odległe) M 0 - nie stwierdza się przerzutów odległych M1 - są przerzuty odległe Mx - nie można ocenić obecności przerzutów Ocena zaawansowania klinicznego podana w tej klasyfikacji wygląda przykładowo tak T1, N 0, M0 a więc małe zaawansowanie i rozmiar guza pierwotnego, brak przerzutów w węzłach chłonnych i brak przerzutów odległych. Poniżej przedstawiamy klasyfikację TNM w odniesieniu do raka odbytnicy Właściwość T ( rozmiar guza) Tx - brak możliwości oceny guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis - carcinoma in situ (guz leżący śródnabłonkowo albo naciekający blaszkę właściwą błony śluzowej) T1 - guz nacieka błonę podśluzową T2 - guz nacieka warstwę mięśniową właściwą T3 - guz przechodzi przez warstwę mięśniową właściwą i nacieka błonę surowiczą albo tkankę okołoodbytniczą T4 - guz nacieka bezpośrednio okoliczne narządy albo struktury, bądź przechodzi poza otrzewną ścienną. Właściwość N (węzły chłonne) Nx-nie można ocenić węzłów chłonnych N0-nie stwierdza się obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1-przerzuty obecne w 1 - 3 regionalnych węzłach chłonnych N2-przerzuty obecne w 4 i więcej regionalnych węzłach chłonnych Do regionalnych węzłów chłonnych odbytnicy, zalicza się węzły krętniczo-okrężnicze, okrężnicze prawe, okrężnicze środkowe, okrężnicze lewe, krezkowe dolne, odbytnicze górne i wzdłuż naczyń biodrowych wewnętrznych. Właściwość M (przerzuty odległe) Mx-nie można ocenić obecności przerzutów odległych M0-nie stwierdza się obecności przerzutów odległych M1-stwierdza się obecność przerzutów odległych

Czym jest Klasyfikacja TNM znaczenie Słownik leczenie K .