Regulacje prawne in vitro w co to jest
Leczenie Regulacje prawne in vitro w Polsce w świetle włoskich doświadczeń. Definicja: Ostatnie 30.

Czy przydatne?

Definicja Regulacje prawne in vitro w Polsce w świetle włoskich doświadczeń

Co to jest Regulacje prawne in vitro w Polsce w świetle włoskich doświadczeń: Ostatnie 30 lat to moment dynamicznego rozwoju nowoczesnej biomedycyny sprzyjającej stworzeniu i upowszechnieniu nowych technologii, takich jak zapłodnienie pozaustrojowe, mikrochirurgia, donacja gamet i zarodków, kriokonserwacja, a również diagnostyka preimplantacyjna. Stale narastające socjalne zainteresowanie technikami wspomaganego rozrodu powiązane jest z upowszechnianiem się problemu niepłodności. Liczba dzieci urodzonych dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu na świecie dawno przekroczyła mln, a w Polsce kilkanaście tys.. W maju 2009 roku międzynarodowa ekipa specjalistów oszacowała, iż każdego roku dzieki technikom wspomaganego rozrodu na świat może przychodzić nawet ćwierć miliona dzieci.Skala problemu skutkuje zaangażowanie państwa w prawne uregulowanie procedur związanych z zapłodnieniem in vitro. Aktywność państwa ma na celu ochronę obywateli przed niebezpieczeństwami płynącymi z niewłaściwego stosowania dostępnych technik przez ustanowienie sankcji za nieprzestrzeganie zasad określonych poprzez prawo.W większości państw Europy obowiązują przedmiotowe ustawy, a UE opracowała dyrektywy nakładające na państwa członkowskie min. wymogi organizacyjne i prawne zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości usług związanych z pozyskiwaniem i zastosowaniem ludzkich komórek, tkanek i narządów. Znaczy to, iż prawo państwie członkowskiego UE może być bardziej restrykcyjne.W prawodawstwach krajowych wyróżniamy modele o różnym stopniu restrykcyjności. Kierunek liberalny wprowadzający małą liczba ograniczeń prawnych funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Czechach. Schemat umiarkowany (pragmatyczny) charakteryzujący się max. ochroną praw pacjentów, społeczeństwa i mechanizmu zapewnienia ochrony zdrowia spotykamy jest w Belgii i w większości krajów UE.natomiast regulacje restrykcyjne wprowadzające znaczące ograniczenia w dziedzinie służących procedur in vitro zostały wprowadzone we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.W Polsce przypadek prawna w obszarze zapłodnienia in vitro nie jest jeszcze uregulowana. Powstało pięć projektów przewidujących różne rozwiązania prawne (projekt Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Stowarzyszenia „Nasz Bocian”, projekt Gowina, projekt zespołu Kidawy-Błońskiej, projekt Piechy i projekt socjalny). Zdaniem Profesora Waldemara Kuczyńskiego, Przewodniczącego Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego restrykcyjne rozwiązania wprowadzone w niektórych państwach pod hasłem poszanowania godności człowieka przyniosły ujemne skutki w odniesieniu do skuteczności leczenia, częstości powikłań, ograniczeń w dostępności do niektórych usług i świadczeń, a również dyskryminacji osób i grup socjalnych. Pojawiły się nowe zjawiska jak ”turystyka reprodukcyjna” osób zainteresowanych leczeniem niepłodności, czy emigracja profesjonalistów. ..natomiast podejście liberalne przy tworzeniu prawa regulującego procedury wspomaganego rozrodu, nacechowane pragmatyzmem i troską o drugiego człowieka, okazało się pozytywne w skutkach. Wywołało ograniczenie liczby ciąż mnogich, zwiększyło skuteczność in vitro, wpłynęło na poprawę wyznaczników demograficznych, zmniejszyło indywidualne wydatki leczenia i nakłady systemowe.Powyższe zagadnienia zainspirowały Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu do organizacji w dniu 17 września 2009 br. konferencji prasowej pt.: „Regulacje prawne in vitro w Polsce w świetle włoskich doświadczeń”.Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: Prof. dr hab. Emanuela Turillazzi – Dyrektor Wydziału Kształcenia Podyplomowego Medycyny Prawnej na Uniwersytecie Medycznymw Foggi, we Włoszech, Prof. dr hab. med. Waldemar Kuczyński - Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Prof. dr hab. med. Sławomir Wołczyński – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Blanka Żukowska – Przewodniczaca Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.w trakcie konferencji prasowej specjaliści dyskutowali na temat różnych modeli prawnych in vitro (liberalnych i restrykcyjnych). Prof. Emanuela Turillazzi przedstawiła społeczno ekonomiczne skutki funkcjonowania restrykcyjnej ustawy in vitro we Włoszech. Do pozytywnych aspektów regulacji zaliczyła: nadanie dziecku urodzonego dzięki in vitro prawnego statusu prawowitego dziecka, wprowadzenie państwowego nadzoru nad ośrodkami wykorzystującymi techniki wspomaganego rozrodu w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa pacjentom i zakaz przeprowadzania eksperymentów na ludzkich embrionach i wytwarzania ludzkich embrionów dla celów naukowych albo doświadczalnych. ...natomiast do negatywnych efektów restrykcyjnej legislacji zakwalifikowała: ograniczenie dostępności metod wspomaganego rozrodu tylko dla par bezpłodnych albo niepłodnych (brak uwzględnienia par dotkniętych chorobą genetyczną albo zakaźną, uwaga: w kwietniu 2007 roku udostępniono wykorzystywanie metod wspomaganego rozrodu w razie par bezpłodnych, gdzie mężczyzna jest nosicielem chorób wirusowych przenoszonych drogą płciową, w szczególności wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B i C.), osób pełnoletnich, odmiennej płci, będących w związku małżeńskim albo mieszkających wspólnie,zakaz tworzenia i mrożenia nadliczbowych embrionów (można stworzyć maksymalnie trzy zarodki, które muszą być wszczepione łącznie w jednym pojedynczym cyklu). Embriony wyjątkowo mogą być mrożone w razie schorzeń zdrowotnych u kobiety, uniemożliwiających transfer embrionu(ów), zakaz stosowania diagnostyki preimplantacyjnej (PGD), Wg formalnych danych włoskiego Ministerstwa Zdrowia wydanych w czerwcu 2007 roku (porównanie stan z roku 2003 - przed wprowadzeniem ustawy z rokiem 2005 - pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy), nowa klasyfikacja spowodowała spadek skuteczności in vitro (z wartości 24,8% do 21,2%), powiększenie o prawie 80% mnogich transferów embrionów, przyrost ciąż mnogich (z wartości 22,7% do 24,3%), powiększenie przypadków patologicznych w formie samoistnych poronień, obumarć płodu wewnątrz macicy, ciąż ekotopowych (z wartości 23,4% do 26,4%), upowszechnienie zjawiska „turystyki reprodukcyjnej” w celu zapłodnienia in vitro – (32% par włoskich).wedle rezultatami badania CENSIS przeprowadzonego we Włoszech w lutym 2009 roku, z udziałem 606 par, aż 71,0% uznało ustawę regulującą sposoby wspomaganego rozrodu za zbyt „etyczną”; 80% uznało, iż włoskie pary dotknięte niepłodnością sąw niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi europejskimi parami; 77,4% uznało, iż ustawa obniża ich szanse na zajście w ciążę; 55,5% par i 50,2% par opisujących siebiejako osoby uczęszczające do kościoła zadeklarowało, iż są przygotowane na wyjazd za granicę, by móc zajść w ciążę; 32,5% par i 27,2% par deklarujących przynależność do kościoła zadeklarowało, iż są przygotowane na zastosowanie gamet od strony trzeciej, niezależnie od tego, czy to jest nasienie dawcy i/ albo embriony dawcy.w wypadku braku uregulowań legislacyjnych w Polsce na znaczeniu zyskuje obserwacja społeczno – ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania odmiennych modeli prawnych regulujących procedury stosowania metod wspomaganego rozrodu w innych państwach Europy. Wnioski poparte autorytetem specjalistów klinicznych powinny wskazywać kierunek ustawodawstwa, który byłby w najwyższym stopniu korzystny z punktu widzenia pacjentów podejmujących walkę z chorobą, jaką jest niepłodność.Komunikat został przygotowany w oparciu o materiały przygotowane poprzez Prof. dr hab. Emanuelę Turillazzi - Dyrektora Wydziału Kształcenia Podyplomowego Medycyny Prawnej na Uniwersytecie Medycznym w Foggi, we Włoszech, Prof. dr hab. med. Waldemara Kuczyńskiego- Przewodniczącego Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Prof. dr hab. med. Sławomira Wołczyńskiego- Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu
Przyczyny Rozwój Dziecka - 5 Lat:
Objawy rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników ścisłe ze sobą powiązanych. Decyzyjny wpływ na poprawny postęp dziecka mają regulacje prawne in vitro w polsce w świetle włoskich doświadczeń.
Przyczyny Rodzaje Nowotworów:
Objawy „nowotwór" stosowana jest zarówno dla ustalenia nowotworów niezłośliwych, jak i nowotworów złośliwych, których kluczową właściwością wspólną jest umiejętność do „nowotworzenia" tkanki, a regulacje prawne in vitro w polsce w świetle włoskich doświadczeń.
Przyczyny Rusza Ogólnopolska Akcja:
Objawy którą cierpi aż 1/3 Polaków, ma poważne skutki zdrowotne, socjalne i ekonomiczne. Jednak ciągle brakuje ekspertów i poradni zajmujących się terapią zaburzeń snu. Także przewarzająca część osób regulacje prawne in vitro w polsce w świetle włoskich doświadczeń.
Przyczyny Rozwój Dziecka - 4 Miesiąc:
Objawy rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników ściśle ze sobą powiązanych. Decyzyjny wpływ na poprawny postęp dziecka mają regulacje prawne in vitro w polsce w świetle włoskich doświadczeń.
Przyczyny Rozwój Dziecka - 10 Miesiąc:
Objawy rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników ściśle ze sobą powiązanych. Decyzyjny wpływ na poprawny postęp dziecka mają regulacje prawne in vitro w polsce w świetle włoskich doświadczeń.

Czym jest Regulacje prawne in vitro w znaczenie Słownik leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: