Słowniczek nauk i co to jest
Leczenie Słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich. Definicja: ANESTEZJOLOGIA (właściwie.

Czy przydatne?

Definicja Słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich

Co to jest Słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich: ANESTEZJOLOGIA (właściwie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA Leczenie) - tematyka medycyny zajmująca się znieczuleniem w trakcie operacji, reanimacją i intensywną terapią i leczeniem bólu. Doktor tej specjalności to ANESTEZJOLOG. ALERGOLOGIA - edukacja o uczuleniach, niepoprawnych reakcjach immunologicznych i reakcjach nadwrażliwości na wybrane czynniki, na przykład drobnoustroje, czynniki zewnętrzne, składniki pokarmowe. Doktor tej specjalności to ALERGOLOG. ANATOMIA - edukacja o budowie i kształcie żywego ustroju. ANDROLOGIA - edukacja zajmująca się budową i funkcją męskich narządów płciowych, schorzeniami tych narządów i ich leczeniem, a również oceną umiejętności do rozmnażania i jej zaburzeniami. Doktor zajmujący się tą dziedziną medycyny to ANDROLOG. ANGIOLOGIA - edukacja o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych i ich chorobach. Doktor tej specjalności to ANGIOLOG. AUDIOLOGIA - tematyka medycyny zajmująca się fizjologią słyszenia i rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń występujących w obrębie narządu słuchu. To jest dział otolaryngologii. Doktor zajmujący się słuchem to AUDIOLOG. BALNEOLOGIA - gałąź medycyny - edukacja zajmująca się powstawaniem uzdrowisk i badaniem właściwości leczniczych i zastosowaniem terapeutycznym miejscowych zasobów naturalnych (źródeł leczniczych, wód mineralnych), osadów (borowin) i wyziewów (gazów, na przykład siarkowodoru, dwutlenku węgla) w lecznictwie uzdrowiskowym. Doktor zajmujący się tą dziedziną medycyny to BALNEOLOG. BIOCHEMIA - edukacja dotycząca chemicznych podstaw życia, opisująca mechanizmy chemiczne zachodzące w komórkach i organizmach żywych i cząsteczki chemiczne biorące w nich udział. CHIRURGIA - dział medycyny klinicznej, zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem operacyjnym chorób i zaburzeń rozwojowych z odpowiednimi badaniami wstępnymi, zachowawczymi sposobami postępowania i opieką pooperacyjną włącznie. Z rozległej dziedziny wyodrębniły się jako samodzielne gałęzie (ginekologia, ortopedia, urologia, anestezjologia i chirurgia szczękowa) i podspecjalności (neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia urazowa, chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna). Doktor zajmujący się tym działem medycyny to CHIRURG. CHIRURGIA DZIECIĘCA - podspecjalność chirurgiczna zajmująca się operacyjnym leczeniem schorzeń występujących w wieku dziecięcym i usuwaniem wad wrodzonych u noworodków i niemowląt. CHIRURGIA ENDOSKOPOWA - chirurgia stosująca techniki endoskopowo-laparoskopowe (bez klasycznego otwarcia jamy brzusznej) na przykład laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego albo wyrostka robaczkowego. CHIRURGIA NACZYNIOWA - podspecjalność chirurgiczna zajmująca się leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca i naczyń. CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem nowotworów. CHIRURGIA PLASTYCZNA - tematyka chirurgii zajmująca się usuwaniem wrodzonych i nabytych zniekształceń, także przez wykorzystanie protez i materiałów zastępczych, rekonstrukcją i wytwarzaniem narządów zastępczych, usunięcie ubytków i zaburzeń czynności, a również przywracaniem sprawności ruchowej przez wykorzystanie metod transplantologii. Najczęstszą metodą postępowania rekonstrukcyjnego jest pokrywanie ubytków skóry, przywracanie sprawności części ciała unieruchomionych blizną i usunięcie wad wrodzonych, a w ostatnich czasach również poprawianie naturalnego, przychodzącego z wiekiem zwiotczenia tkanek. CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - specjalność lekarsko-stomatologiczna obejmująca operacyjne leczenie schorzeń dotyczących twarzy i narządu żucia. CHIRURGIA TRANSPLANTACYJNA - dział chirurgii zajmujący się przeszczepianiem tkanek i narządów i operacjami chirurgicznymi u chorych przed i po przeszczepieniu narządu, jak i operacjami u chorych z zaburzeniami odporności (biorców przeszczepów). CHIRURGIA URAZOWA - zobacz TRAUMATOLOGIA KARDIOCHIRURGIA - dział chirurgii zajmujący się wykonywaniem operacji na sercu i sporych naczyniach krwionośnych. "MAŁA" CHIRURGIA - chirurgia drobnych zabiegów, nieskomplikowanych technicznie, przeprowadzanych raczej w znieczuleniu miejscowym albo krótkim znieczuleniu ogólnym przeprowadzanych regularnie w oddziałach tak zwany chirurgii jednego dnia. MIKROCHIRURGIA - dział chirurgii zajmujący się wykonywaniem zabiegów chirurgicznych pod mikroskopem na bardzo małych strukturach żywych ( na przykład operacje krtani, nosa, zatok przynosowych, ucha albo oka). NEUROCHIRURGIA - tematyka medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego). TORAKOCHIRURGIA - podspecjalność chirurgiczna obejmująca chirurgiczne leczenie schorzeń dotyczących klatki piersiowej i narządów w niej zawartych (szczególnie płuc). Dolegliwości WEWNĘTRZNE - zobacz INTERNA Dolegliwości ZAKAŹNE - dział medycyny, zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wywołanych poprzez drobnoustroje, ( na przykład bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, mykoplazmy, grzyby, pasożyty albo pierwotniaki i tak dalej CYTOLOGIA - edukacja o budowie, funkcji, rozwoju i rozmnażaniu się komórek. Doktor zajmujący się tą dziedziną medycyny to CYTOLOG. DIABETOLOGIA - dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się powodami, diagnostyką, obrazem klinicznym, powikłaniami, leczeniem i rokowaniem w cukrzycy. Doktor tej specjalności to DIABETOLOG. DERMATOLOGIA - dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry. Doktor tej specjalności to DERMATOLOG. EMBRIOLOGIA - edukacja badająca postęp zarodkowy i budowę organizmu człowieka od początku jego istnienia (od zapłodnienia komórki jajowej) aż do pełnego rozwinięcia zawiązków wszystkich narządów (w fazie tak zwany organogenezy). Osoba zajmująca się tą dziedziną to EMBRIOLOG. ENDOKRYNOLOGIA - edukacja o wydzielaniu wewnętrznym, jest to powstawaniu, budowie chemicznej, przemianie i działaniu hormonów i rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych. Doktor tej specjalności to ENDOKRYNOLOG. EPIDEMIOLOGIA - edukacja o częstości występowania i szerzeniu się chorób i stanów patologicznych, o powodach i czynnikach ryzyka w zbiorowiskach ludzkich, o przebiegu chorób i skutkach socjalnych i gospodarczych chorób i o sposobach zapobiegania i zwalczania tych chorób. Doktor tej specjalności to EPIDEMIOLOG. FARMAKOLOGIA - edukacja o lekach i substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, systemy ich działania, zależność pomiędzy budową chemiczną tych substancji a skutkami ich działania, praktyczne wskazania dotyczące stosowania, dawkowania i działaniami niepożądanymi leków, skuteczność działania leków i wzajemne oddziaływania między wieloma lekami. FARMAKOLOGIA DOŚWIADCZALNA (odmiennie FARMAKOLOGIA EKSPERYMENTALNA) - edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. FARMAKOLOGIA KLINICZNA - dział medycyny klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa. FARMAKOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO - edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się. FIZJOLOGIA - tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka. Osoba zajmująca się wymienionymi zagadnieniami to FIZJOLOG. FLEBOLOGIA - edukacja o żyłach i ich schorzeniach. FONIATRIA - dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu. Doktor zajmujący się tymi zagadnieniami to FONIATRA. FTYZJATRIA - tematyka medycyny, wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych narządów. Doktor tej specjalności to FTYZJATRA. GASTROENTEROLOGIA - dział medycyny wewnętrznej dotyczący diagnostyki, obrazu klinicznego i leczenia chorób przewodu pokarmowego, a również wątroby i dróg żółciowych (HEPATOLOGIA). Doktor zajmujący się tą dziedziną to GASTROENTEROLOG. GENETYKA - edukacja o genach i ich dziedziczeniu i o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę. Doktor zajmujący się tą edukacją to GENETYK. GERIATRIA (((odmiennie MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO) - dział medycyny zajmujący się chorobami, ich leczeniem i inwalidztwem wystepującym w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia. Doktor tej podspecjalności to GERIATRA. GERONTOLOGIA - edukacja o starzeniu się; o fizjologicznych i psychologicznych procesach zachodzących u starzejącego się człowieka. GINEKOLOGIA - dział medycyny klinicznej i edukacja o chorobach żeńskich i niektórych stanach patologicznych związanych z rozrodem, obejmująca także fizjologię i anatomię żeńskiego narządu rodnego; zajmuje się rozpoznawaniem chorób żeńskich narządów płciowych, zapobieganiem i ich leczeniem. Doktor tej specjalności to GINEKOLOG. GINEKOLOGIA DZIECIĘCA - dział edukacji o chorobach kobiecych narządów płciowych występujących w wieku dziecięcym. HEMATOLOGIA - edukacja o fizjologii i patologii krwi i układu krwiotwórczego. Doktor tej specjalności to HEMATOLOG. HIGIENA - wiedza o wpływach środowiska materialnego i społecznego i zachowań człowieka na stan jego zdrowia. edukacja zajmująca się utrzymaniem zdrowia człowieka i ochroną środowiska poprzez wprowadzenie odpowiednich metod postępowania i urządzeń mających na celu zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych. HISTOLOGIA - edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcji tkanek ustroju człowieka. Osoba zajmująca się tą edukacją to HISTOLOG. IMMUNOLOGIA - edukacja o odporności, zajmująca się badaniem mechanizmów, dzięki którym ustrój ludzki utrzymuje równowagę środowiska wewnętrznego (homeostazę) w razie zadziałania substancji obcej o właściwościach antygenowych pochodzenia zewnętrznego albo wewnątrzustrojowego. Osoba zajmująca się tą edukacją to IMMUNOLOG. IMMUNOLOGIA KLINICZNA - dział immunologii zajmujący się wykorzystaniem badań podstawowych w klinice, jak także chorobami wywołanymi zaburzeniami systemów odpornościowych, ich rozpoznawaniem i leczeniem. INTERNA (((((odmiennie Dolegliwości WEWNĘTRZNE) - dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Z rozległej dziedziny wyodrębniły się jako samodzielne gałęzie ( ( na przykład neurologia czy dolegliwości zakaźne) i podspecjalności (( ( na przykład endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, pulmonologia czy alergologia). Doktor zajmujący się tym działem medycyny to INTERNISTA. KARDIOLOGIA - podspecjalność interny zajmująca się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca. Doktor tej specjalności to KARDIOLOG. MEDYCYNA - naukowa i praktyczna tematyka nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem budowy i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem chorób i rokowaniem i leczeniem chorych i zapobieganiem chorobom. Osoba zajmująca się tą dziedziną nauk to Doktor. MEDYCYNA NUKLEARNA - dział medycyny obejmujący sposoby diagnostyczne i terapeutyczne z użyciem substancji promieniotwórczych (radioizotopów, znaczonych nimi substancji czynnych biologicznie albo radiofarmaceutyków). Jest to tematyka edukacji z pogranicza medycyny, fizyki, elektroniki, informatyki i chemii. MEDYCYNA PALIATYWNA - tematyka medycyny zajmująca się łagodzeniem objawów chorobowych (lecz nie leczeniem) szczególnie chorób nowotworowych. MEDYCYNA PRACY - dział medycyny, którego celem jest ulepszanie i utrzymywanie na najwyższym poziomie zdrowia fizycznego, psychicznego i socjalnego pracowników wszystkich zawodów, ochrona i zapobieganie wszelkim szkodliwościom zagrażającym ich zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu pracy i zapewnienie pracownikom stanowisk pracy odpowiednich do ich cech fizjologicznych i psychologicznych. MEDYCYNA RATUNKOWA (((((((odmiennie MEDYCYNA STANÓW NAGŁYCH) - dział medycyny zajmujący się doraźnym postępowaniem lekarskim w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, mającym na celu zachowanie albo przywrócenie czynności życiowych. MEDYCYNA RODZINNA - dział medycyny obejmujący fundamentalną opiekę zdrowotną, zapobieganie i leczenie chorób wszystkich członków rodziny. Doktor sprawujący fundamentalną opiekę zdrowotną nad całą rodziną to Doktor Dla rodziny. MEDYCYNA SĄDOWA - tematyka medycyny, wykorzystująca wiedzę z zakresu nauk lekarskich i nauk przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże edukacji medyczne z naukami prawnymi; obejmuje różnorodne działy, m. in. tanatologię (naukę o śmierci), traumatologię sądową ( edukacja o uszkodzeniach ciała), serohematologię sądową, seksuologię sądową i inne. MIKROBIOLOGIA LEKARSKA - dział mikrobiologii (( edukacja o mikroorganizmach, a więc drobnoustrojach) zajmujący się drobnoustrojami chorobotwórczymi dla człowieka i współżyjącymi z organizmem człowieka ((( ( na przykład bakteryjna flora jelitowa); dzieli się na bakteriologię lekarską ((( edukacja o bakteriach), wirusologię lekarską (((( edukacja o wirusach), mikologię lekarską ((((( edukacja o grzybach) i protozoologię lekarską (((((( edukacja o pasożytach). Doktor tej specjalności to MIKROBIOLOG. NEFROLOGIA - tematyka chorób wewnętrznych (interny) dotycząca rozpoznawania i leczenia chorób nerek, a również zajmująca się leczeniem nerkozastępczym (dializoterapia). Doktor zajmujący się tą dziedziną to NEFROLOG. NEONATOLOGIA - (((((( edukacja o zdrowym i chorym noworodku. Doktor tej specjalności to NEONATOLOG. NEUROLOGIA - dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego. Doktor zajmujący się tymi schorzeniami to NEUROLOG. OKULISTYKA (((((((((odmiennie OFTALMOLOGIA) - tematyka medycyny, zajmująca się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób oczu, optyką fizjologiczną i elementami budowy i działania przyrządów do badania narządu wzroku. Doktor tej specjalności to OKULISTA. ONKOLOGIA - tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania i rozwoju, jak także rozpoznawaniem, leczeniem i poszukiwaniem nowych metod leczniczych chorób nowotworowych. Doktor zajmujący się tą dziedziną to ONKOLOG. ORTODONCJA - dział stomatologii; (((((( edukacja zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych m. in. przez korekcje ustawienia zębów poprzez nakładanie na zęby aparatów stałych albo zdejmowalnych. Doktor tej specjalności to ORTODONTA. ORTOPEDIA - dział medycyny klinicznej zajmujący się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń, urazów i wrodzonych i nabytych nieprawidłowości układu kostno-mięśniowo-stawowego (narządów ruchu), a również zajmujący się usprawnianiem pourazowym (dzięki aparatów ortopedycznych). Doktor zajmujący się tą dziedziną to ORTOPEDA. OTORYNOLARYNGOLOGIA - (((((( edukacja obejmująca rozpoznawanie i leczenie chorób nosa (RYNOLOGIA), gardła i krtani (LARYNGOLOGIA) i uszu (OTOLOGIA, OTIATRIA). Doktor tej specjalności to LARYNGOLOG. PATOLOGIA - rozległa (((((( edukacja o powodach, mechanizmach i skutkach dolegliwości; badająca zmiany chorobowe zachodzące w ustroju pod wpływem czynnika chorobotwórczego, zarówno w budowie narządów i tkanek, jak i w ich czynności. PATOMORFOLOGIA - gałąź nauk medycznych badająca zmiany strukturalne (zmiany w budowie) i czynnościowe (zmiany w funkcjonowaniu) tkanek i narządów powodujące chorobę albo spowodowane poprzez nią. Doktor tej specjalności to PATOMORFOLOG. Zajmuje się także wykonywaniem i analizą sekcji zwłok i oceną mikroskopową pobranych od osób chorych i zmarłych wycinków tkanek i narządów (ocena histopatologiczna). PEDIATRIA (((((((((((odmiennie MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO) - (((((( edukacja o chorobach dzieci i młodzieży i o zapobieganiu i metodach ich leczenia. Doktor chorób dziecięcych to PEDIATRA. PEDODONCJA (((((((((((((odmiennie STOMATOLOGIA DZIECIĘCA) - (((((( edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i kości, stawów i błony śluzowej jamy ustnej występujących w wieku dziecięco-młodzieżowym. POŁOŻNICTWO - dział medycyny klinicznej i (((((( edukacja o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu, a również o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne przeprowadzenie porodu zarówno w sytuacjach poprawnych, jak i patologicznych. Doktor tej specjalności to POŁOŻNIK. PROKTOLOGIA - tematyka medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób odbytnicy i odbytu. Doktor tej specjalności to PROKTOLOG. PSYCHIATRIA - dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem zaburzeń psychicznych, ich leczeniem, zapobieganiem chorobom i zaburzeniom psychicznym i psychoterapią chorych. Doktor tej specjalności to PSYCHIATRA. PSYCHIATRIA SĄDOWA - dział psychiatrii zajmujący się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób psychicznie chorych. PSYCHIATRA SĄDOWY wydaje opinie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości (orzecznictwo sądowo-psychiatryczne). PSYCHIATRIA WIEKU PODESZŁEGO (((((((((((((((odmiennie PSYCHIATRIA GERIATRYCZNA, GERONTOPSYCHIATRIA, PSYCHOGERIATRIA) - dział psychiatrii, który traktuje o wszelkich zaburzeniach psychicznych występujących w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia. PSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO (((((((((((((((((odmiennie PSYCHIATRIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA) - dział psychiatrii zajmujący się zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży. PSYCHOLOGIA - (((((( edukacja humanistyczna traktująca o zachowaniu człowieka, zajmująca się analizą mechanizmów psychologicznych i przeżyć człowieka (wrażeń, myśli i uczuć). PSYCHOLOGIA KLINICZNA - dział psychologii zajmujący się badaniem pacjenta (jego osobowości, sposobów zachowania w różnych przypadkach, szczególnie trudnych) i jego związków z otoczeniem i ewentualnych nieprawidłowości przystosowania; (((((( edukacja o zaburzeniach zachowania i przystosowania, o zakłóceniach regulacji psychicznych; zajmuje się także zmianami jakie powstają w stanie psychicznym człowieka w konsekwencji dolegliwości albo kalectwa, jak także relacjami doktor-pacjent. Zadania PSYCHOLOGA KLINICZNEGO obejmują diagnostykę, psychoterapię i rehabilitację pacjentów. PULMONOLOGIA (((((((((((((((((((odmiennie PNEUMONOLOGIA) - dział medycyny wewnętrznej (interny) dotyczący diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób płuc i opłucnej. doktor zajmujący się tymi schorzeniami to PULMONOLOG. RADIOLOGIA - (((((( edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię. doktor tej specjalności to RADIOLOG. RADIODIAGNOSTYKA - obrazowanie tkanek i narządów ciała ludzkiego przy zastosowaniu promieni rentgenowskich (rtg), ultradźwięków (ultrasonografia, USG), izotopów promieniotwórczych (medycyna nuklearna), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i termografii. RADIOLOGIA DZIECIĘCA - dział radiologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń wieku dziecięcego przy zastosowaniu promieniowania (rtg, USG, TK, NMR i tak dalej ). RADIOLOGIA ZABIEGOWA (((((((((((((((((((((odmiennie RADIOLOGIA INTERWENCYJNA) - tematyka radiologii wykorzystująca sposoby instrumentalne i techniki obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych (((( ( na przykład poszerzanie naczyń krwionośnych albo przewodów czy przezskórne usunięcie kamieni i ciał obcych). RADIOTERAPIA - leczenie chorób ( raczej nowotworowych) wieloma rodzajami promieniowania jonizującego fotonowego (promieniowanie rtg i gamma) albo cząstkowego (elektrony, neutrony). RADIOTERAPIA PALIATYWNA - radioterapia nowotworów złośliwych, która nie skutkuje wyleczenia, ale hamuje nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów. REHABILITACJA MEDYCZNA - oddziaływania korekcyjne wobec osób po przebytych chorobach albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu psychicznym i kontaktach socjalnych. Na rehabilitację leczniczą złożona jest: kinezyterapia (leczenie ruchem), fizykoterapia (zastosowanie leczniczego działania różnych form energii: elektrycznej, cieplnej, mechanicznej, słonecznej), leczenie uzdrowiskowe i klimatyczne, psychoterapia i przystosowanie do życia społecznego (przywrócenie umiejętności do wykonywania pracy). REUMATOLOGIA - dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się klasyfikacją, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych. doktor tej specjalności to REUMATOLOG. SEKSUOLOGIA - (((((( edukacja o życiu płciowym człowieka i jego zaburzeniach i o powodach zaburzeń płciowych i metodach ich leczenia; wiąże sporo dyscyplin medycznych, jak anatomię, fizjologię, endokrynologię, ginekologię i psychiatrię z dyscyplinami niemedycznych ((((( ( na przykład antropologią, psychologią i socjologią). doktor tej specjalności to SEKSUOLOG. STOMATOLOGIA - (((((( edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i kości, stawów i błony śluzowej j. ustnej. doktor zajmujący się tymi zagadnieniami to STOMATOLOG. TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - (((((( edukacja o substancjach wywierających szkodliwy wpływ na organizm człowieka, a nawet powodujących śmierć, o ich wykrywaniu, mechanizmie działania, przemianach w ustroju, wydalaniu i metodach leczenia zatruć. TRANSFUZJOLOGIA - (((((( edukacja o przetaczaniu krwi, jej przetworów i płynów krwiozastępczych; obejmuje także zapobieganie powikłaniom potrasfuzyjnym i ich leczenie. doktor tej specjalności to TRANSFUZJOLOG. TRANSPLANTOLOGIA - tematyka medycyny zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. doktor zajmujący się tą dziedziną medycyny to TRANSPLANTOLOG. TRAUMATOLOGIA (((((((((((((((((((((((odmiennie CHIRURGIA URAZOWA) - dział chirurgii zajmujący się leczeniem urazów i (((((( edukacja o powstawaniu urazów, zapobieganiu im i leczeniu ich następstw. doktor tej specjalności to TRAUMATOLOG albo ((((((((((((((((((((((((odmiennie CHIRURG URAZOWY. UROLOGIA - tematyka nauk medycznych zajmująca się chorobami układu moczowego i męskich narządów płciowych. doktor zajmujący się tą dziedziną to UROLOG. WENEROLOGIA - dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych, jest to chorób przenoszonych drogą płciową (angielska nazwa: sexually transmitted diseases - STD). dolegliwości te podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Za STD uważane są poza tradycyjnymi chorobami wenerycznymi (kiła, rzeżączka, wrzód miękki, ziarniniak pachwinowy) również AIDS, wirusowe zapalenia wątroby, lamblioza, cytomegalia i nieswoiste zapalenie cewki moczowej, rzęsistkowica, chlamydioza, grzybica narządów płciowych, opryszczka narządów płciowych i odbytnicy, kłykciny kończyste, wszawica i zapalenie sromu, pochwy i odbytu. doktor tej specjalności to WENEROLOG. WETERYNARIA - (((((( edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zwierząt, zarówno hodowlanych, jak i domowych. doktor zajmujący się leczeniem zwierząt to WETERYNARZ
Przyczyny Składniki Pokarmowe W Diecie W Chorobach Żołądka:
Objawy pobudzające wydzielanie soku żołądkowego Fundamentalne znaczenie w diecie w chorobach żołądka ma ograniczenie produktów i potraw silnie pobudzających wydzielanie soku żołądkowego takich jak kawa słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich.
Przyczyny Stabilizatory I Emulgatory:
Objawy substancje umożliwiające utrzymanie odpowiednich fizycznych i/albo chemicznych właściwości środka spożywczego; obejmują substancje ułatwiające utrzymanie jednolitej dyspersji dwóch //albo więcej nie słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich.
Przyczyny Szczepionka Przeciw Różyczce:
Objawy przeznaczona do czynnego uodporniania przeciw różyczce zawierająca żywe, osłabione wirusy różyczki. Podawanie szczepionki rekomendowane jest od 12. mż., gdyż do tej chwili w organizmie dziecka mogą słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich.
Przyczyny Serce Potrafi Się Regenerować:
Objawy wyjaśnić następną tajemnicę serca. Naukowcy odkryli, iż serce potrafi tworzyć nowe komórki- kardiomiocyty. Do ich podziałów dochodzi w czasie całego życia człowieka, jednak wspólnie z wiekiem słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich.
Przyczyny Sole Emulgujące:
Objawy substancje, które zmieniają białka zawarte w serze w formę zdyspergowaną i przez wzgląd na tym wywołują jednorodne rozmieszczenie tłuszczu i innych składników. Nr Nazwa substancji Środek spożywczy E słowniczek nauk i specjalności medyczno-lekarskich.

Czym jest Słowniczek nauk i znaczenie Słownik leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: