Urologia onkologiczna co to jest
Leczenie Urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu ASCO. Definicja: Nowotwory nerkiCorocznie.

Czy przydatne?

Definicja Urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu ASCO

Co to jest Urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu ASCO: Nowotwory nerkiCorocznie najistotniejsze doniesienia onkologiczne przedstawiane są w trakcie sesji plenarnej kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology). Od 2 lat na głownych sesjach zarówno amerykańskich, jak i europejskich konferencji naukowych, przedstawiane są wyniki badań nad nowymi lekami z gatunku terapii celowanych dla chorych z nerkowokomórkowym rakiem nerki. To jest tym bardziej ważne, że przedtem poprzez powyżej 20 lat mimo wielu wysiłków i badań klinicznych, nie udawało się potwierdzić przydatności klasycznej chemioterapii, z kolei wykorzystywanie immunoterapii prowadziło do niewielkich korzyści w wybranych ekipach chorych i dodatkowo obciążone było licznymi powikłaniami i znacznymi kosztami leczenia. Do prezentowanych w uprzednich latach i aktualnie zarejestrowanych poprzez FDA w stanach zjednoczonych ameryki do leczenia zaawansowanego raka nerkowokmórkowego leków: sorafenibu, sunitinibu i temsirolimusu w 2007 dołączył zaprezentowany w sesji plenarnej bewacizumab.Bewacizumab jest przeciwciałem neutralizującym działanie prowadzącego do wzrostu unaczynienia guza czynnika VEGF. Rak nerkowokomórkowy jest odpowiednikiem nowotworu o znacznym unaczynieniu i blokowanie angiogenzy (tworzenia naczyń krwionośnych) jest wykorzystywanym mechanizmem działania wielu nowych leków.Przedstawiono wyniki badania III etapy przeprowadzonego w ekipie 649 chorych przydzielanych losowo (randomizowanych) do leczenia samą immunoterapią (interferon alfa) albo terapii skojarzonej - bewacizumab z immunoterapią. Dodanie bewacizumabu wywołało pomniejszenie się zmian przerzutowych u 30.6% chorych w porównaniu do 12.4% w razie stosowania samej immunoterapii i dwukrotne wydłużenie czasu do postępu dolegliwości nowotworowej (z 5.4 do 10.2 miesiąca), ponadto zaobserwowano trend w kierunku wydłużenia przeżycia u chorych leczonych kombinacją bewacizumabu i interferonu. Podkreślono w miarę niewielką liczba i nasilenie objawów ubocznych związanych z leczeniem.ważną dodatkową wiadomością jest fakt, że współautorami tego ważkiego doniesienia jest czterech lekarzy z Polski ( łącznie 9 autorów), co jest owocem wysokiej rekrutacji polskich pacjentów do badania klinicznego, a więc powstanie licznym chorym możliwości dostępu do terapii innowacyjnych i dowodem na wysoką pozycję krajowych ośrodków onkologicznych. Przedstawiono także wyniki rozszerzonych badań okołorejestracyjnych (expanded access trial), tzn. prowadzonych od chwili określenia przydatności nowego leku do momentu jego dostępności komercyjnej). Badania te dotyczą zazwyczaj znacząco szerszej populacji chorych, na przykład dopuszczają chorych w gorszym stanie ogólnym, leczonych w regionalnych ośrodkach onkologicznych (community-based setting) z wieloma towarzyszącymi chorobami, którzy otrzymują za darmo leczenie nowym preparatem, zaś w trakcie leczenia gromadzone są dalsze dane dotyczące skuteczności i tolerancji leczenia. Nadzwyczajnie ważne jest, by wobec ograniczonych możliwości finansowania nowych terapii w Polsce, stwarzać wszelakie udogodnienia do prowadzenia badań klinicznych typu expanded access trial, co daje szansę leczenia licznym chorym.Sorafenib i sunitinibSorafenib stosowano u 2488 chorych z zaawansowanym rakiem nerki, raczej z postacią raka jasnokomórkowego, u 83% chorych przedtem usunięto nerkę, połowa chorych otrzymywała przedtem inne leczenie. Potwierdzono podobną jak w wcześniejszych badaniach skuteczność i niezłą tolerancję leczenia. Podobnie w razie sunitinibu podawanego u 4000 chorych w 36 państwach, średnia długość leczenia wynosiła 128 dni i lek okazał się dobrze tolerowany i podobnie efektywny jak w wcześniejszych badaniach. Przedstawiono uaktualnione wyniki leczenia I rzutu sunitinibem w porównaniu do immunoterapii interferonem, potwierdzono znacząco wyższą skuteczność sunitinibu ( pomniejszenie się przerzutów u 44% w porównaniu do 11%, wydłużenie czasu do progresji dolegliwości 11 miesięcy vs 4 miesiące) niezależnie od stanu zaawansowania dolegliwości.Podsumowując temat terapii celowanych w nowotworach nerkowokomórkowych można powiedzieć, iż nowe leki mimo, że niestety nie dają chorym szansy na całkowite wyleczenie, spowalniają jednak rozwój dolegliwości, łagodzą jej przebieg, wydłużają przeżycie a również są łatwe w podawaniu (sorafenib i sunitinib to doustne tabletki) i dobrze tolerowane. Pozostaje jednak sprawa wydatków i sposobów refundowania leczenia.Nowotwory gruczołu krokowego (prostaty)Przedstawiono liczne doniesienia dotyczące leczenia chorych z zaawansowanymi nowotworami gruczołu krokowego, pomiędzy innymi dalsze wyniki opublikowanego pierwotnie w 2004 roku badania, które doprowadziło do wprowadzenia chemioterapii docetaxelem do standardowego arsenału onkologicznego. Potwierdzono korzystny wpływ leku na przeżycie chorych, niezależnie od wieku, poziomu PSA w chwili rozpoczęcia leczenia i występowania choroby. Trwają dalsze badania nad ustaleniem optymalnego doboru momentu rozpoczęcia, długości trwania i oceniania skuteczności leczenia chemioterapią. Pojawiają się także następne cytostatyki, takie jak doustna pochodna platyny – satraplatyna, która przebadana w badaniu randomizowanym III etapy u chorych z hormonoopornym rakiem prostaty po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu wykazała niezłą tolerancję i sposobność znaczącego pomniejszenia ryzyka postępu dolegliwości i być może uzyska rejestrację do tego wskazania. Nowotwory pęcherza moczowegoPrzedstawiono długo oczekiwane wyniki randomizowanego badania III etapy przeprowadzonego poprzez europejską Grupę Urologiczną EORTC oceniającego program bardziej intensywnej wielolekowej chemioterapii z wykorzystaniem dodatku paklitakselu (model PCG) do gemcytabiny i cisplatyny ((model PC - aktualne leczenie standardowe u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego). Leczenie PCG prowadziło do pomniejszenia się przerzutów u 57.1 % chorych, w porównaniu do 46.4% w razie schematu PC i wydłużało przeżycie chorych średnio z 12.8 miesięcy (PC) do 15.7 miesięcy (PCG). Mimo, iż nowy program chemioterapii nie wykazał zakładanej statystycznie wyższej korzyści, jednak daje chorym większą, niż dotychczasowa chemioterapia, szansę na lepsze wyniki leczenia i dłuższe przeżycie i powinien dołączyć do listy standardowych terapii w tej chorobie. Nowotwory jądraW przypadku nowotworów jądra ( w miarę rzadkich, lecz najczęstszych w ekipie młodych mężczyzn) nowe doniesienia i dyskusja dotyczyła w szczególności inicjalnych postaci (takie gdyż w odróżnieniu do Polski są zmartwieniem onkologów amerykańskich), a zwłaszcza: zapewnienia blisko 100% wyleczalności, zmniejszania ryzyka nawrotów poprzez prowadzenie programów badań kontrolnych albo terapii zmniejszających zagrożenie wznową i monitorowanie specyficznych problemów metabolicznych, kardiologicznych, zagrożenia osteoporozą i socjalnych (robota, rodzina) w ekipie chorych wyleczonych z nowotworu (cancer survivals)
Przyczyny Uczulenie Na Kurz Domowy A Ryzyko Wystąpienia Astmy:
Objawy przeprowadzone wśród osób z uprzemysłowionych państw Zachodu wskazują na związek pomiędzy uczuleniem na alergeny obecne w powietrzu poprzez cały rok (jak na przykład kurz) a postępem astmy i na urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu asco co znaczy.
Przyczyny Unikaj Kawy W Stresie:
Objawy Affairs Medical Center w Oklahoma donoszą, iż picie kawy w przypadkach stresu skutkuje znaczny przyrost ciśnienia tętniczego krwi. W badaniu opisanym na łamach American Journal of Hypertension urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu asco krzyżówka.
Przyczyny Uraz Kręgosłupa:
Objawy kręgosłupa mogą być rezultatem bezpośredniego albo pośredniego działania siły zewnętrznej, w razie urazów komunikacyjnych, upadków z wysokości czy skoków "na główkę" do wody. Sporo obrażeń urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu asco co to jest.
Przyczyny Uszkodzenie Naczyń Krwionośnych:
Objawy naczyń tętniczych i żylnych, które objawia się krwawieniem najczęściej dochodzi wskutek ran kłutych, ciętych, otwartych złamań, czy także wskutek urazowych amputacji. Regularnie uszkodzeniom naczyń urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu asco słownik.
Przyczyny Ultradźwięki Na Impotencje:
Objawy zaburzeniami erekcji można pomóc bezboleśnie i bez działań ubocznych. Pomysł na nową terapię leczenia zaburzeń erekcji pojawił się na podstawie sposoby leczenia kamieni nerkowych, która bazuje na urologia onkologiczna - doniesienia z kongresu asco czym jest.

Czym jest Urologia onkologiczna znaczenie Słownik leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: