Autoprzeciwciała pozwalają co to jest
Co to jest, że Autoprzeciwciała pozwalają przewidzieć zaburzenia u chorych na układowy toczeń.

Czy przydatne?

Definicja Autoprzeciwciała pozwalają przewidzieć zaburzenia u chorych na układowy toczeń rumieniowaty w słowniku

Co to jest: U chorych na układowy toczeń rumieniowaty (SLE) częściej obserwuje się występowanie zaburzeń neurologicznych i psychicznych. Mogą one rozwinąć się w każdym okresie dolegliwości.

Zdaniem naukowców z Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC), zrzeszającej 37 naukowców z 30 międzynarodowych akademickich ośrodków w 11 państwach, powiększone ryzyko ich wystąpienia można przewidzieć na podstawie poziomu niektórych autoprzeciwciał.Celem tego badania była ocena związku występowania zaburzeń neurologicznych i psychicznych u chorych na układowy toczeń rumieniowaty z poziomem autoprzeciwciał charakterystycznych dla tej dolegliwości. 10-letnią prospektywną obserwacją objęto kohortę 1047 pacjentów z nowo rozpoznanym SLE. Oceniono związek pomiędzy pojawieniem się objawów neurologicznych i psychicznych a poziomem następujących autoprzeciwciał: LA, anty-kardiolipinowych, przeciw beta2-glikoproteinie-I, przeciw rybosomom P i anty-NR2.Poziom przeciwciał oceniano w chwili rozpoznania dolegliwości. Zaburzenia towarzyszące układowemu toczniowi rumieniowatemu zdefiniowano wedle wytycznymi American College of Rheumatology. Zaliczono do nich: bóle głowy, lęk, umiarkowaną depresję i zaburzenia poznawcze i polineuropatię.  Czas trwania dolegliwości w chwili włączenia do badania wynosił powyżej 5 lat. Spośród badanych pacjentów kobiety stanowiły 89% w wieku średnio 35 lat. W okresie obserwacji u blisko 50% chorych doszło do rozwoju przynajmniej jednego zaburzenia neurologicznego albo psychicznego - w sumie zaobserwowano ich powyżej 900. w chwili rozpoznania układowego tocznia rumieniowatego obecność przeciwciał LA stwierdzono u 21,9% chorych, anty-kardiolipinowych u 13,4%, przeciwko beta2-glikoproteinie-I u 15,1%, przeciwko rybosomom P I u 9,2%, a przeciwko NR2 u13,7%. Badania wykazały, iż spośród wyżej wymienionych autoimmunoglobulin wyższy poziom LA wiązał się z późniejszym wystąpieniem zakrzepicy wewnątrzczaszkowej (n=22) (HR 2.54), z kolei przeciwciała przeciw rybosomom P I powiązane były z postępem psychozy (n=14) (HR 3.92). Zależności pomiędzy zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi w przebiegu układowego tocznia rumieniowatego z pozostałymi badanymi autoprzeciwciałami nie zaobserwowano. Zatem autoprzeciwciała LA i przeciwko rybosomom P I nie tylko biorą udział w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego, lecz także przyczyniają się do wystąpienia neurologicznych i psychicznych powikłań związanych z tą autoimmunologiczną chorobą. Uważane jest, iż autoprzeciwciała prowadzą do zaburzeń neurologicznych przez wywoływanie zmian w małych naczyniach krwionośnych ośrodkowego układu nerwowego i produkcję licznych mediatorów zapalnych działających na lokalne struktury mózgu. Zdaniem autorów identyfikacja biomarkerów pozwalających przewidzieć większe ryzyko rozwoju zaburzeń neurologicznych i psychicznych u chorych na układowy toczeń rumieniowaty może mieć ważne znaczenie kliniczne, pozwoliłaby gdyż na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych w perspektywie trwania dolegliwości i przyczyniłaby się do podniesienia jakości życia pacjentów. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21893582 Autoantibodies as biomarkers for the prediction of neuropsychiatric events in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2011 Oct;70(10):1726-32

Czym jest Autoprzeciwciała pozwalają znaczenie w Słownik medycyny A .