Lekki uraz głowy u dzieci co to jest
Co to jest, że Lekki uraz głowy u dzieci - propozycja algorytmu postępowania klinicznego. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Lekki uraz głowy u dzieci - propozycja algorytmu postępowania klinicznego w słowniku

Co to jest: Streszczenie artykułu "Lekki uraz głowy u dzieci - propozycja algorytmu postępowania klinicznego" (Medycyna Wieku Rozwojowego, 2010, XIV, 1).

Cele pracy: Ocena aspektów epidemiologicznych i klinicznych lekkich urazów głowy (LUG) u dzieci, ustalenie czynników ryzyka wystąpienia inicjalnych powikłań tych urazów i podjęcie próby opracowania algorytmu postępowania klinicznego.Materiał i sposoby: Badaniami objęto wszystkie dzieci w wieku od 3 do 18 lat zgłaszające się do Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Grudziądzu w latach 2005-2006 na skutek izolowanego LUG. Do badania zakwalifikowano 884 dzieci. Analizie poddano dokumentację medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących okoliczności urazu, objawów klinicznych przedmiotowych i podmiotowych, postępowania diagnostycznego i wyników badań obrazowych i oceny metody postępowania, jak i inicjalnych wyników leczenia.Wyniki: Niepamięć okołourazową i/albo utratę przytomności stwierdzono w 88 sytuacjach (9,3%). Zdjęcie radiologiczne czaszki wykonane w 486 sytuacjach wykazało złamanie u czworga dzieci. 473 (53,5%) dzieci zostało zakwalifikowanych do leczenia w warunkach szpitalnych, a 411 (46,5%) dzieci zostało wypisanych do domu z zaleceniem prowadzenia dalszej obserwacji poprzez rodziców. U 82 dzieci wykonano badanie tomograficzne głowy, które wykazało obrażenia śródczaszkowe w 11 sytuacjach. jakiekolwiek z dzieci, zarówno z gatunku pacjentów hospitalizowanych, jak i poddanych obserwacji w domu nie wymagało interwencji neurochirurgicznej.Wnioski: Na podstawie badań własnych słusznym wydaje się wyodrębnienie u dzieci definicje – minimalnego urazu głowy, którego kryteria stanowią poprawny stan neurologiczny i świadomości i brak straty przytomności i niepamięci wstecznej. Rozpoznanie minimalnego urazu może stanowić podstawę do odstąpienia od badań obrazowych i hospitalizacji. Z kolei wystąpienie straty przytomności, niepamięci wstecznej czy drgawek wskazuje na konieczność wykonania badania tomograficznego //albo/i hospitalizacji pacjenta zgłaszającego się z takimi symptomami.

Badanie radiologiczne głowy odgrywa min. rolę w ocenie następstw LUG u dzieci. Przedstawiony poprzez nas algorytm postępowania diagnostycznego i leczniczego dla dzieci z LUG, dostosowany do warunków funkcjonowania oddziałów chirurgii dziecięcej w Polsce, wydaje się w pełni uzasadniony.Cały artykuł popularny na stronie: http://medycynawiekurozwojowego.pl

Czym jest Lekki uraz głowy u dzieci znaczenie w Słownik medycyny L .