Mioblasty w terapii co to jest
Co to jest, że Mioblasty w terapii pozawałowej niewydolności serca. Definicja: Zawał serca.

Czy przydatne?

Definicja Mioblasty w terapii pozawałowej niewydolności serca w słowniku

Co to jest: Zawał serca regularnie prowadzi do niewydolności krążenia wynikającej z trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego. Uzupełnienie blizny właściwymi komórkami zdolnymi do jej zastąpienia i odtworzenia prawidłowej tkanki mięśniowej znacząco poprawiłoby wydolność serca, a tym samym stan kliniczny chorych.

Do uszkodzenia mięśnia sercowego u chorych z przebytym pełnościennym zawałem przyczyniają się ograniczenia w leczeniu trombolitycznym i opóźnione wykonanie zabiegów stentowania tętnic wieńcowych. Wskutek tego liczba pacjentów z przewlekłą dysfunkcją lewej komory wzrasta.Celem naukowców z Duke University Medical Center, Durham, USA, była ocena bezpieczeństwa i skuteczności zabiegu implantacji mioblastów do mięśnia sercowego u pacjentów z pozawałową niewydolnością krążenia. Przeprowadzili oni randomizowane badanie MARVEL, kontrolowane placebo, opierające na podaniu dzięki cewnika mioblastów do mięśnia sercowego chorym z niewydolnością krążenia w II, III i IV klasie, z frakcją wyrzutową poniżej 35%. Pacjentów podzielono na trzy ekipy: pierwszej podano 400 mln komórek, drugiej 800 mln; ekipa kontrolna otrzymała placebo. Badanie miało na celu w pierwszej kolejności ustalenie bezpieczeństwa terapii, a w drugiej kolejności jej skuteczności ocenianej w teście 6-minutowego spaceru. Spośród 330 pacjentów wstępnie zakwalifikowanych do badania zrandomizowano 23 osoby. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż pośrodku 6 miesięcy od zabiegu w ekipie pacjentów, którym podano 400 mln komórek doszło do 8 zdarzeń niepożądanych, w ekipie z dawką 800 mln mioblastów - 7 zdarzeń, w trakcie gdy w ekipie placebo odnotowano 8 zdarzeń niepożądanych. W żadnej z grup nie stwierdzono przypadków śmiertelnych. Jednak w ekipach badanych częściej występowała tachykardia komorowa w porównaniu z ekipą z placebo (odpowiednio w zależności od liczby podanych komórek: 3, 4 vs 1). Wśród pacjentów nieleczonych profilaktycznie amiodaronem powyżej połowa wymagała wykorzystania terapii ICD. Gdyż epizody tachykardii komorowej zaobserwowano już u pierwszych 9 pacjentów zakwalifikowanych do badania, następnym chorym zaczęto profilaktycznie podawać amiodaron w celu przeciwdziałania wystąpienia powyższych zaburzeń rytmu. Pacjenci przyjmowali amiodaron poprzez 2-3 tygodnie przed podaniem mioblastów, a następnie poprzez następne 5 tygodni. Po odstawieniu leku nie obserwowano epizodów tachykardii komorowej. Należy jednak pamiętać, iż profilaktyczne podawanie amiodaronu niesie ze sobą pewne ryzyko - może podnieść próg defibrylacji, utrudniając ewentualną skuteczność terapii ICD.   Ciekawe wnioski przyniosła ocena skuteczności podania mioblastów. Otóż w ekipach, gdzie podano komórki zaobserwowano trend poprawy klinicznej. W następstwie terapii mioblastami doszło gdyż do poprawy wyznaczników w teście 6-minutowego spaceru, świadcząc o poprawie wydolności krążenia. Należy także zaznaczyć, iż u 3 pacjentów leczonych mioblastami zaobserwowano pogorszenie niewydolności krążenia. Autorzy badania wykazali, iż u pacjentów z niewydolnością krążenia i kardiomiopatią spowodowaną zawałem mięśnia sercowego implantacja mioblastów w ilości 400 i 800 mln jest wykonalna, w miarę bezpieczna i może prowadzić do uzyskania ważnych korzyści klinicznych. Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński2011 Oct;162(4):654-662.e1. Epub 2011 Sep 9A double-blind, randomized, controlled, multicenter study to assess the safety and cardiovascular effects of skeletal myoblast implantation aby catheter delivery in patients with chronic heart failure after myocardial infarction.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982657  


Czym jest Mioblasty w terapii znaczenie w Słownik medycyny M .