Niedobór FGF10 w przewlekłej co to jest
Co to jest, że Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Definicja: Postęp.

Czy przydatne?

Definicja Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc w słowniku

Co to jest Niedobór FGF10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: Postęp przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc wiąże się z narażeniem na dym tytoniowy i z niedoborem α1-antytrypsyny. Okazuje się, iż może on także zależeć od uwarunkowanego genetycznie niedoboru białka FGF10.

W dotychczasowych badaniach wykazano, iż FGF10, będący jednym z czynników wzrostu fibroblastów (FGF - fibroblast growth factor), odgrywa nadzwyczajnie istotną rolę nie tylko w rozwoju tarczycy, przysadki mózgowej, gruczołów łzowych i ślinianek, lecz także w powstawaniu i w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego. Inicjuje gdyż rozwoju płuc i proliferację komórek nabłonka dróg oddechowych. Co ciekawe, już przedtem zaobserwowano, iż heterozygotyczne mutacje genów kodujących FGF10 prowadzą między innymi do autosomalnej aplazji gruczołów łzowych i ślinianek (ALSG). Z kolei mało było wiadomo o wpływie mutacji genu FGF10 u tych chorych na stan układu oddechowego. Przez wzgląd na tym autorzy badania postawili hipotezę, iż „częściowa niewydolność” genu dla FGF10 może zaburzać homeostazę układu oddechowego, przyczyniając się do rozwoju przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc. W celu jej potwierdzenia autorzy pracy zakwalifikowali do badania 12 chorych na ALSG, będących równocześnie nosicielami heterozygotycznej mutacji genu FGF10. Grupę kontrolną stanowiło 3 osoby niektóre spośród rodzeństwa, u których powyższych zaburzeń nie stwierdzono. W obu ekipach autorzy wykonali badania spirometryczne. W ekipie pacjentów z mutacją genu FGF10 zaobserwowano istotnie niższe wartości parametrów wentylacyjnych w porównaniu z ekipą kontrolną. Otóż u nosicieli mutacji średnia wartość pierwoszosekundowej nasilonej objętości wydechowej (FEV1) wynosiła 65%, przy normie ponad 80%. z kolei w teście odwracalności obturacji oskrzeli z użyciem terbutaliny, który ukazuje potencjał skurczonych dróg oddechowych do rozszerzenia, odnotowano przyrost FEV1 jedynie o 3,7%. Zdaniem autorów parametry wentylacyjne u heterozygotycznych nosicieli mutacji genu FGF10 odpowiadały parametrom obserwowanym u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Niewielka odpowiedź rozkurczowa na terbutalinę wskazywała na obecność dolegliwości obturacyjnej oskrzeli z nieodwracalną obturacją. Wyniki badania świadczą o tym, iż sam FGF10, konieczny do efektywnej komunikacji pomiędzy komórkami mezenchymy i nabłonka dróg oddechowych, jest bardzo istotnym determinantem parametrów wentylacyjnych dróg oddechowych. Dodatkowo jego istotę ukazują prace przeprowadzone na zwierzętach - w embrionach myszy nie posiadających genu FGF10 nie dochodziło do wytworzenia pączków dla płuc. Co więcej, sztucznie wytworzony nadmiar FGF10 (nadekspresja) u myszy zmniejszał włóknienie płuc. Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc, w przebiegu której dochodzi do poważnej, nieodwracalnej przebudowy dróg oddechowych i towarzyszących jej zmian w nabłonku oddechowym, stanowi dziś jedną z głównych przyczyn śmierci w państwach rozwiniętych. Autorzy badania konkludują, iż niedobór FGF10 związany z mutacją genetyczną może przyczyniać się do rozwoju obturacyjnych chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłej obturacyjnej dolegliwości płuc. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubiński  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742743 Fibroblast growth factor 10 haploinsufficiency causes chronic obstructive pulmonary disease. J Med Genet. 2011 Oct;48(10):705-9
Objawy Niska Wycena, Rosnące Zagrożenia: Strategia Dla Opieki Geriatrycznej W Kraju:
Przyczyny geriatrycznych i lekarzy tej specjalizacji, a w pierwszej kolejności umiejętnej koordynacji terapii pacjentów geriatrycznych, co obniżyłoby wydatki opieki zdrowotnej. Zdaniem prof. Barbary Bień, cały niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Objawy Nowe Spojrzenie Na Znieczulenie Śródopłucnowe:
Przyczyny śródopłucnowe, znane od 1983 roku, nigdy nie zdobyło takiej popularności jak inne blokady przewodowe, być może z racji na obawy przed potencjalnymi powikłaniami - odmą opłucnową i toksycznym niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Objawy NRL: Kosmetolog To Nie Lekarz, Nie Może Leczyć Nowotworów Skóry:
Przyczyny zdumiała treść rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących studiów nielekarskich. Wedle tymi zapisami kosmetolog w czasie edukacji może nabyć zdolności niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Objawy Nie Mamy Polowego Szpitala Zgodnego Ze Wszystkimi Unijnymi Zaleceniami:
Przyczyny szpitalami polowymi ustala się u nas nawet namioty z ratownikami i fundamentalnym wyposażeniem. Rzeczywistość wygląda nieco odmiennie... - W Polsce nie ma prawdziwego szpitala polowego, z pełną niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Objawy Nie Dość, Że Biednie, To Jeszcze Brudno, Czyli Jak Się Sprząta W Szpitalach:
Przyczyny czystością korytarz, to pragnienie dyrektora każdego szpitala. Takiej czystości raczej nie da się utrzymać używając tylko szmaty na szczotce. Polska Izba Gospodarcza Czystości zapowiada, iż już od niedobór fgf10 w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Czym jest Niedobór FGF10 w przewlekłej znaczenie w Słownik medycyny N .

  • Dodano:
  • Autor: