Wpływ dioksyn na rozwój co to jest
Co to jest, że Wpływ dioksyn na rozwój nowotworów u kobiet. Definicja: Dioksyna o nazwie TCDD to.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ dioksyn na rozwój nowotworów u kobiet w słowniku

Co to jest: Dioksyna o nazwie TCDD to związek zanieczyszczający środowisko, który po przedostaniu się do organizmu człowieka zaburza gospodarkę hormonalną.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała TCDD jako ludzki karcynogen raczej na podstawie badań wykonanych na populacjach mężczyzn, u których wiązał się on ze powiększoną śmiertelnością na skutek raka. W 1976 roku wybuch w fabryce Seveso we Włoszech spowodował mocne zanieczyszczenie środowiska i narażenie mieszkańców okolicznych obszarów na działanie znaczących ilości dioksyny TCDD. Nieco powyżej 20 lat potem naukowcy z University of California at Berkeley, USA, przeprowadzili retrospektywne kohortowe badanie o nazwie Seveso Women’s Health Study (SWSH) dotyczące częstości występowania zaburzeń rozrodczości u kobiet zamieszkujących region zwiększonego narażenia na TCDD. Wyniki tego badania wykazały przyrost ryzyka występowania raka piersi i trend zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych w odniesieniu do poziomu TCDD w surowicy krwi. Średnia wieku pacjentek zakwalifikowanych do badania wynosiła wówczas 40 lat, wskazując na w miarę młodą grupę, jeżeli chodzi o ocenę nowotworzenia. Dlatego celem obecnej pracy było przeprowadzenie oceny występowania nowotworów złośliwych w tej samej kohorcie kobiet. W 1996 roku do badania zakwalifikowano 981 pacjentek w wieku do 40 lat, zamieszkałych na terenie najsilniejszego zanieczyszczenia. Z kolei w obecnym badaniu udział wzięły 933 kobiety. Ich średnia wieku tym wspólnie wynosiła 51 lat. Autorzy zanalizowali związek pomiędzy poziomem TCDD w surowicy krwi a występowaniem nowotworów złośliwych. Stężenia TCDD w surowicy krwi określane były sposobem spektrometrii masowej o wysokiej rozdzielczości.Nowotwory złośliwe odnotowano u 66 pacjentek, co stanowiło blisko 7% populacji badanej. Spośród nich 21 zachorowań stwierdzono jeszcze w trakcie pierwszego badania w 1996 roku. Pozostałe 45 to rozpoznania nowe. We krwi kobiet chorych na raka poziom TCDD był większy i sięgał wartości 95 ptt, w trakcie gdy w ekipie kobiet zdrowych wynosił 68 ptt.Co ciekawe, zaobserwowano, iż 10-krotnie większe stężenie TCDD we krwi wiązało się z blisko 2-krotnie powiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. Parametr ryzyka wystąpienia raka piersi był także podwyższony (HR 1,44), jednak nie stwierdzono istotności statystycznej tego zjawiska.Dioksyna TCDD wiąże się z receptorem AHR (aryl hydrocarbon receptor), prowadząc do zmian w ekspresji genów, replikacji komórek i ich apoptozy i otwiera drogę do nowotworowej transformacji.  Badacze konkludują, iż długookresowe narażenie na dioksynę TCDD znacząco powiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych u kobiet. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810551  Environ Health Perspect. 2011 Dec;119(12):1700-5. Epub 2011 Aug 2.Dioxin exposure and cancer risk in the Seveso Women's Health Study

Czym jest Wpływ dioksyn na rozwój znaczenie w Słownik medycyny W .