Wpływ hormonalnej terapii co to jest
Co to jest, że Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na rozwój choroby naczyń wieńcowych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na rozwój choroby naczyń wieńcowych w słowniku

Co to jest: Dolegliwość niedokrwienna serca występuje u kobiet znacząco rzadziej niż u mężczyzn. Aczkolwiek przyczynę tej różnicy upatruje się w ochronnym działaniu kobiecych hormonów płciowych, to jego system nadal jest niejasny.

Na dobroczynną rolę hormonów wskazują między innymi dane epidemiologiczne - u kobiet w starszym wieku, u których wydzielanie hormonów płciowych maleje, ryzyko rozwoju tej dolegliwości wzrasta. Wydawałoby się, iż przyjmowanie hormonów egzogennych poprzez kobiety w momencie menopauzy mogłoby odwrócić tę niekorzystną tendencję, jednakże wykorzystywanie hormonalnej terapii zastępczej w zapobieganiu dolegliwości wieńcowej budzi sporo kontrowersji. Ostatnie badania wykazały gdyż brak jasnych korzyści sercowo-naczyniowych hormonalnej terapii zastępczej u pacjentek w starszym wieku.Dlatego celem wieloośrodkowego, prospektywnego badania Women's Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) organizowanego poprzez National Heart, Lung, and Blood Institute była badanie związku pomiędzy momentem wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej, a zaawansowaniem dolegliwości niedokrwiennej serca ocenianym w badaniu angiograficznym naczyń wieńcowych i występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych u kobiet w momencie menopauzy*. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wiek pacjentek i czas wprowadzenia leczenia hormonalnego. Za ważną zmianę w tętnicach wieńcowych przyjęto zwężenie przynajmniej 70%. Za incydenty sercowo-naczyniowe uznano: śmiertelność spowodowaną zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i udar mózgu. Autorzy badania przeanalizowali 654 przypadki kobiet w momencie menopauzy. Włączenie do badania poprzedziły: ocena menopauzy i jej powód (naturalna wynikająca ze starzenia się organizmu, bądź związana z usunięciem narządów rodnych), wykorzystywanie hormonalnej terapii zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem wieku chorych i momentu jej wprowadzenia i ocena stanu naczyń wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Pacjentki zakwalifikowane do programu obserwowano poprzez 6 lat. Badanie wykazało, iż u kobiet, które kiedykolwiek przyjmowały hormonalną terapię zastępczą, znacząco rzadziej występowały ważne zwężenia w tętnicach wieńcowych w porównaniu z pacjentkami, które nigdy na tej terapii nie były (OR 0.41). Co więcej, u kobiet w momencie menopauzy naturalnej, które rozpoczęły przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej przed 55. rokiem życia, odnotowano niższy parametr określający ciężkość dolegliwości naczyń wieńcowych, obliczany na podstawie zwężeń w naczyniach obwodowych serca, w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej. (p<0.0001). Z kolei wprowadzenie hormonalnej terapii zastępczej po 55. roku życia nie miało ochronnego wpływu na stan naczyń wieńcowych (p=0.12). Dodatkowo hormonalna leczenie zastępcza wiązała się z mniejszą liczbą incydentów sercowo-naczyniowych, aczkolwiek tylko w ekipie kobiet w momencie menopauzy naturalnej. Autorzy badania wykazali, iż wprowadzenie hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w momencie menopauzy naturalnej przed 55. rokiem życia może korzystnie wpłynąć na spowolnienie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych prowadzących do dolegliwości niedokrwiennej serca. * Timing of Hormone Therapy, Type of Menopause, and Coronary Disease in Women. Menopause. 2011;18(9):943-950.Opr.: dr nauk medycznych Maciej Chałubiński

Czym jest Wpływ hormonalnej terapii znaczenie w Słownik medycyny W .