controlling cena detaliczna co to jest
Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena Hurtowa, Cesja (Assignment), Czek.

Definicje podatkowe na C

 • Co to jest Czeki (cheque) Definicja bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są
 • Co to jest Cesja (ubezpieczenia) Definicja stanowiące, iż wypłata odszkodowania albo jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej albo prawnej, na rzecz
 • Co to jest Czek Bankierski Definicja jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta
 • Co to jest Cena Umowna Definicja występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą
 • Co to jest Cykl Produkcyjny Definicja produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu
 • Co to jest Czynniki Produkcji Definicja zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcji
 • Co to jest Cena Maksymalna Definicja ustalony poprzez kraj pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje
 • Co to jest Cit Definicja Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co to jest Cena Brutto Definicja wartość towaru (usługi) wspólnie z naliczonym podatkiem VAT
 • Co to jest Cena Dumpingowa Definicja zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji
 • Co to jest Czarna Gospodarka Definicja do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia
 • Co to jest Cena Definicja zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty
 • Co to jest Cena Monopolowa Definicja zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol
 • Co to jest Cena Netto Definicja wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
 • Co to jest Czek Rozrachunkowy Definicja służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku
 • Co to jest Cesja (assignment) Definicja a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo
 • Co to jest Cena Hurtowa Definicja cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową
 • Co to jest Cykl Koniunkturalny Definicja zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej
 • Co to jest Cena Detaliczna Definicja cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży
 • Co to jest Controlling Definicja mechanizm planowania, koordynowania i kontroli przebiegu mechanizmów ekonomicznych

Pojęcie o podatkach

Aspekty podatkowe, rozliczenia finansowe. Sprawozdania i pisma. Definicje podatkowe.

Prawo podatkowe. Wyjaśnienia i interpretacje prawa. Terminy podatku i jego opłaty.

Definicja Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena Hurtowa, Cesja (Assignment), Czek Rozrachunkowy, Cena Netto, Cena Monopolowa, Cena, Czarna Gospodarka informacje.

Co to jest Controlling, Cena Detaliczna, Cykl Koniunkturalny, Cena wyjaśnienie.