Agent Ubezpieczeniowy co to jest
Definicja Agent Ubezpieczeniowy. Co oznacza osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Agent Ubezpieczeniowy

Definicja AGENT UBEZPIECZENIOWY: Osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która poprzez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu albo do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Działalność agencyjna realizowana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w dziedzinie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna albo firma nie posiadająca osobowości prawnej (na przykład firma cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie dzięki osób fizycznych posiadających zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent w odróżnieniu do brokera działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Słownik wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akcyza:
Słownik Podatek pośredni nakładanym na wybrane towary konsumpcyjne agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Asekurator:
Słownik Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akredytywa:
Słownik forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku służąca jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akcja Na Okaziciela:
Słownik akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy agent ubezpieczeniowy.

Czym jest Agent Ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik finansowy A .

  • Dodano:
  • Autor: