Bezrobocie co to jest
Definicja Bezrobocie. Co oznacza ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących.

Czy przydatne?

Co to jest Bezrobocie

Definicja BEZROBOCIE: Bezrobocie to zdarzenie polegające na tym, iż pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Z kolei wg Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w państwach Europy w ramach mechanizmu Eurostat, osoba niepracująca to ta, która w tygodniu, gdzie przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż poprzez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w wypadku, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Z kolei bezrobociem w skali mikro jest strata pracy na skutek braku kwalifikacji albo innych zdolności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko. Fundamentalnym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, a więc ukazywana w procentach stosunek między liczbą zarejestrowanych osób niepracujących a liczbą osób czynnych zawodowo (tj. zdolnych w prawnie ustalonych warunkach do podjęcia pracy).

Znaczenie Biznes:
Słownik przedsięwzięcie handlowe albo produkcyjne; spółka realizująca to przedsięwzięcie bezrobocie.
Znaczenie Bon Skarbowy:
Słownik krótkoterminowy papier wartościowy emitowany poprzez Skarb Państwa, gdzie zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie bezrobocie.
Znaczenie Bezrobocie Sezonowe:
Słownik bezrobocie wywołane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, na przykład w rolnictwie bezrobocie.
Znaczenie Bank:
Słownik działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego i innych czynności, ustalonych przepisami prawa i wymienionych w statucie bezrobocie.
Znaczenie Bessa:
Słownik inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długookresowy spadek kursu papierów wartościowych albo cen towarów notowanych na giełdzie bezrobocie.

Czym jest Bezrobocie znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: