Koszty Kwalifikowalne (total co to jest
Definicja Koszty Kwalifikowalne (total Eligible Cost). Co oznacza wydatki wykonania projektu, które.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty Kwalifikowalne (total Eligible Cost)

Definicja KOSZTY KWALIFIKOWALNE (TOTAL ELIGIBLE COST): wydatki wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy Strukturalnych.

Znaczenie Kurs Walutowy:
Słownik wartość waluty danego państwie wyrażona w walucie obcej, na przykład 1 euro = 4 zł koszty kwalifikowalne (total eligible cost).
Znaczenie Klauzule Ubezpieczeniowe:
Słownik polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać albo zamieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczająca powinna zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom koszty kwalifikowalne (total eligible cost).
Znaczenie Kapitalizacja Odsetek:
Słownik bazuje na dopisywaniu poprzez bank odsetek do stawki lokaty klienta, co skutkuje ich przekształcenie w pieniądze. Przez wzgląd na tym w kolejnym umownym okresie odsetki będą naliczane od wyższej koszty kwalifikowalne (total eligible cost).
Znaczenie Konto:
Słownik rachunek dwustronny wykorzystywany do rejestracji zmian majątkowych wyrażonych w pieniądzu. W bankowości rachunek wykazujący stan środków pieniężnych klienta umieszczonych w danym banku. W umowie koszty kwalifikowalne (total eligible cost).
Znaczenie Korekta Finansowa (Financial Correction):
Słownik indywidualnych bądż systemowych nieprawidłowości. Bazuje na anulowaniu całości albo części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisją, w ramach innego koszty kwalifikowalne (total eligible cost).

Czym jest Koszty Kwalifikowalne (total znaczenie w Słownik finansowy K .

  • Dodano:
  • Autor: