Zastaw Rejestrowy co to jest
Definicja Zastaw Rejestrowy. Co oznacza rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149.

Czy przydatne?

Co to jest Zastaw Rejestrowy

Definicja ZASTAW REJESTROWY: Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych, krajowych i zagranicznych banków i krajowych podmiotów gospodarczych. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest pisemna umowa pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania obiektem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) i wpis do rejestru zastawu. Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a również papiery wartościowe albo inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy albo osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego. Jeśli zastawca był nie uprawniony do rozporządzania rzeczą, do ochrony zastawnika działającego w dobrej wierze stosuje się odpowiednie regulaminy o ochronie nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wierze, a wpis zastawu rejestrowego rejestru zastawu jest równoważny z wydaniem rzeczy. Jeśli zastawca może używać z przedmiotu zastawu, powinien dbać o zachowanie go w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowego utrzymania, w wyznaczonym terminie obowiązany jest umożliwić mu zbadanie stanu przedmiotu zastawu. W przypadku ustanowienia zastawu na pojeżdzie mechanicznym należy to odnotować w jego dowodzie rejestracyjnym. W sytuacji niezgodnego z umową zbycia przedmiotu zastawu rejestrowego zastawnik (bank) może żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym korzysta z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami, z wyjątkiem ściśle ustalonych tytułów (na przykład odszkodowanie za kalectwo, alimenty).

Znaczenie Zwolnienia Grupowe:
Słownik rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych albo leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników zastaw rejestrowy co znaczy.
Znaczenie Zasoby Ekonomiczne:
Słownik fundamentalne składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to między innymi: ziemia, zasoby ludzkie, pieniądze, technologia i przedsiębiorczość zastaw rejestrowy krzyżówka.
Znaczenie Zielona Karta:
Słownik obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający wykorzystanie w ruchu poza granicami naszego państwie. Obowiązuje w państwach, które podpisały konwencję Zielonej Karty zastaw rejestrowy co to jest.
Znaczenie Zatrudnienie:
Słownik pracujący z reguły na podstawie umowy o pracę zastaw rejestrowy słownik.
Znaczenie Zacofanie Gospodarcze:
Słownik rozwoju gospodarczym wykazywane poprzez część państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata; objawia się między innymi: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu zastaw rejestrowy czym jest.

Czym jest Zastaw Rejestrowy znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: