dzierżyciel działka budowlana co to jest
Dzierżyciel, Działka Budowlana, Droga Konieczna, Dyskonto, Droga, Dokumentacja Budowy, Dłużnik.

Słownik prawny D

 • Co znaczy Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych w prawie Wyjaśnienie pisma: poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo
 • Co znaczy Darowizna w prawie Wyjaśnienie zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego
 • Co znaczy Dochód na osobę w rodzinie w prawie Wyjaśnienie Dochód rodziny podzielony poprzez liczbę osób w rodzinie. Art. 6 punkt 3 ustawy o pomocy socjalnej
 • Co znaczy Inżynierski Obiekt Drogowy w prawie Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co znaczy Gminne Drogi w prawie Wyjaśnienie znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z
 • Co znaczy Dzierżawa w prawie Wyjaśnienie wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a
 • Co znaczy Dopłaty w prawie Wyjaśnienie wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez
 • Co znaczy Zwolnienie Dyscyplinarne w prawie Wyjaśnienie pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku: ciężkiego naruszenia poprzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • Co znaczy Solidarny Dłużnik w prawie Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się
 • Co znaczy Koncesji Wymagająca Działalność w prawie Wyjaśnienie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego
 • Co znaczy Dłużnik w prawie Wyjaśnienie fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia
 • Co znaczy Regulowana Działalność w prawie Wyjaśnienie wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności
 • Co znaczy Dożywocie w prawie Wyjaśnienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej
 • Co znaczy Działy specjalne produkcji rolnej w prawie Wyjaśnienie są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa
 • Co znaczy Dziecka Dochód w prawie Wyjaśnienie otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę
 • Co znaczy Tymczasowy Doradca w prawie Wyjaśnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić
 • Co znaczy Dochód w prawie Wyjaśnienie regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku
 • Co znaczy Rolnicza Działalność w prawie Wyjaśnienie ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo
 • Co znaczy Alimentacyjny Dłużnik w prawie Wyjaśnienie zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z
 • Co znaczy Podatkowa Deklaracja w prawie Wyjaśnienie także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i
 • Co znaczy Powykonawcza Dokumentacja w prawie Wyjaśnienie zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
 • Co znaczy Krajowe Drogi w prawie Wyjaśnienie autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3
 • Co znaczy Ekspresowa Droga w prawie Wyjaśnienie pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi
 • Co znaczy Wojewódzkie Drogi w prawie Wyjaśnienie inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym
 • Co znaczy Spadku Dział w prawie Wyjaśnienie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy
 • Co znaczy Powiatowe Drogi w prawie Wyjaśnienie inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy
 • Co znaczy Rodziny Dochód w prawie Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej
 • Co znaczy Telekomunikacyjnej Sieci Dostarczanie w prawie Wyjaśnienie w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego Prawo
 • Co znaczy Gruntu Działka w prawie Wyjaśnienie ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co znaczy Osobiste Dobra w prawie Wyjaśnienie zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
 • Co znaczy Dywidenda w prawie Wyjaśnienie do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo
 • Co znaczy Bilansowy Dzień w prawie Wyjaśnienie Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości
 • Co znaczy Gospodarcza Działalność w prawie Wyjaśnienie zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również
 • Co znaczy Spadkowe Długi w prawie Wyjaśnienie ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego
 • Co znaczy Drogi Dostępność w prawie Wyjaśnienie połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach
 • Co znaczy Ojcostwa Domniemianie w prawie Wyjaśnienie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki
 • Co znaczy Wewnętrzne Drogi w prawie Wyjaśnienie ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi
 • Co znaczy Regulowana Działalność w prawie Wyjaśnienie iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli
 • Co znaczy Eets Dostawca w prawie Wyjaśnienie 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr
 • Co znaczy Biometryczne Dane w prawie Wyjaśnienie to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o
 • Co znaczy Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie Wyjaśnienie właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze
 • Co znaczy Celny Dozór w prawie Wyjaśnienie organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie
 • Co znaczy Pewna Data w prawie Wyjaśnienie określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie
 • Co znaczy Nieprawidlowy Depozyt w prawie Wyjaśnienie umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi
 • Co znaczy Celny Dług w prawie Wyjaśnienie należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do
 • Co znaczy Wierzytelności Zajętej Dłużnik w prawie Wyjaśnienie rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne
 • Co znaczy Budowy Dokumentacja w prawie Wyjaśnienie załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy
 • Co znaczy Droga w prawie Wyjaśnienie przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego
 • Co znaczy Dyskonto w prawie Wyjaśnienie stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w
 • Co znaczy Konieczna Droga w prawie Wyjaśnienie dostępu do drogi publicznej albo do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów
 • Co znaczy Budowlana Działka w prawie Wyjaśnienie rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i
 • Co znaczy Dzierżyciel w prawie Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego

Definicje i pojęcia prawne

Jak interpretować, co oznacza, co to jest rozporządzenie prawne.

Kancelaria notarialna, prawna.

Definicja Dzierżyciel, Działka Budowlana, Droga Konieczna, Dyskonto, Droga, Dokumentacja Budowy, Dłużnik Zajętej Wierzytelności, Dług Celny, Depozyt Nieprawidlowy, Data słownik.

Co to jest Dzierżyciel, Działka Budowlana, Droga Konieczna, Dyskonto wyjaśnienie.