długi spadkowe działalność co to jest
SŁOWNIK Długi Spadkowe, Działalność Rolnicza, Działy Specjalne Produkcji Rolnej, Drogi Krajowe.

Słownik prawny D

 • Co znaczy Powiatowe Drogi w prawie Co to jest inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy
 • Co znaczy Dochód na osobę w rodzinie w prawie Definicja Dochód rodziny podzielony poprzez liczbę osób w rodzinie. Art. 6 punkt 3 ustawy o pomocy socjalnej
 • Co znaczy Dzierżawa w prawie Co znaczy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a
 • Co znaczy Solidarny Dłużnik w prawie Słownik debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się
 • Co znaczy Dożywocie w prawie Znaczenie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej
 • Co znaczy Celny Dozór w prawie Czym jest organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie
 • Co znaczy Gruntu Działka w prawie Co oznacza ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co znaczy Rodziny Dochód w prawie Krzyżówka Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej
 • Co znaczy Dzierżyciel w prawie Najlepszy Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego
 • Co znaczy Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych w prawie Przykłady pisma: poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo
 • Co znaczy Budowlana Działka w prawie Encyklopedia rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i
 • Co znaczy Inżynierski Obiekt Drogowy w prawie Jak działa Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co znaczy Alimentacyjny Dłużnik w prawie Czy jest zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z
 • Co znaczy Powykonawcza Dokumentacja w prawie Pojęcie zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
 • Co znaczy Nieprawidlowy Depozyt w prawie Wyjaśnienie umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi
 • Co znaczy Dyskonto w prawie Opis stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w
 • Co znaczy Tymczasowy Doradca w prawie Informacje dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić
 • Co znaczy Telekomunikacyjnej Sieci Dostarczanie w prawie Co to jest w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego Prawo
 • Co znaczy Wierzytelności Zajętej Dłużnik w prawie Definicja rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne
 • Co znaczy Droga w prawie Co znaczy przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego
 • Co znaczy Budowy Dokumentacja w prawie Słownik załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy
 • Co znaczy Drogi Dostępność w prawie Znaczenie połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach
 • Co znaczy Dywidenda w prawie Czym jest do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo
 • Co znaczy Darowizna w prawie Co oznacza zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego
 • Co znaczy Dziecka Dochód w prawie Krzyżówka otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę
 • Co znaczy Ojcostwa Domniemianie w prawie Najlepszy trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki
 • Co znaczy Spadku Dział w prawie Przykłady umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy
 • Co znaczy Wojewódzkie Drogi w prawie Encyklopedia inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym
 • Co znaczy Bilansowy Dzień w prawie Jak działa Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości
 • Co znaczy Dopłaty w prawie Czy jest wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez
 • Co znaczy Regulowana Działalność w prawie Pojęcie wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności
 • Co znaczy Ekspresowa Droga w prawie Wyjaśnienie pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi
 • Co znaczy Pewna Data w prawie Opis określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie
 • Co znaczy Dłużnik w prawie Informacje fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia
 • Co znaczy Celny Dług w prawie Co to jest należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do
 • Co znaczy Zwolnienie Dyscyplinarne w prawie Definicja pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku: ciężkiego naruszenia poprzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • Co znaczy Koncesji Wymagająca Działalność w prawie Co znaczy działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego
 • Co znaczy Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie Słownik właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze
 • Co znaczy Wewnętrzne Drogi w prawie Znaczenie ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi
 • Co znaczy Gminne Drogi w prawie Czym jest znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z
 • Co znaczy Biometryczne Dane w prawie Co oznacza to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o
 • Co znaczy Gospodarcza Działalność w prawie Krzyżówka zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również
 • Co znaczy Regulowana Działalność w prawie Najlepszy iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli
 • Co znaczy Podatkowa Deklaracja w prawie Przykłady także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i
 • Co znaczy Dochód w prawie Encyklopedia regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku
 • Co znaczy Osobiste Dobra w prawie Jak działa zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
 • Co znaczy Eets Dostawca w prawie Czy jest 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr
 • Co znaczy Konieczna Droga w prawie Pojęcie dostępu do drogi publicznej albo do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów
 • Co znaczy Krajowe Drogi w prawie Wyjaśnienie autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3
 • Co znaczy Działy specjalne produkcji rolnej w prawie Opis są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa
 • Co znaczy Rolnicza Działalność w prawie Informacje ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo
 • Co znaczy Spadkowe Długi w prawie Co to jest ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego

Definicje i pojęcia prawne

Jak interpretować, co oznacza, co to jest rozporządzenie prawne.

Kancelaria notarialna, prawna.

Definicja SŁOWNIK Długi Spadkowe, Działalność Rolnicza, Działy Specjalne Produkcji Rolnej, Drogi Krajowe, Droga Konieczna, Dostawca Eets, Dobra Osobiste, Dochód, Deklaracja słownik.

Co to jest Co oznacza Długi Spadkowe, Działalność Rolnicza, Działy Specjalne wyjaśnienie.