Admintracyjne organy co to jest
Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie. Znaczenie stopnia w rozumieniu kodeksu.

Czy przydatne?

Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie

Definicja z ang. Administrative higher bodies, z niem. Administrative höheren Körper.

Słownik ADMINISTRACYJNE ORGANY WYŻSZEGO STOPNIA: Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie,
w relacji do wojewodów – właściwi w kwestii ministrowie,
w relacji do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne albo właściwi ministrowie, a w przypadku ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
w relacji do organów organizacji socjalnych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w przypadku ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Aktywa Finansowe:
Wyjaśnienie instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Aktywa:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Art. 3 ust. 12 administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Autoryzacja:
Wyjaśnienie potwierdzenie, iż Klient korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi poprawność numerów karty i nazwiska administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości administracyjne organy wyższego stopnia.

Czym jest Administracyjne organy znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: