Admintracyjne organy co to jest
Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie. Znaczenie stopnia w rozumieniu kodeksu.

Czy przydatne?

Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie

Definicja z ang. Administrative higher bodies, z niem. Administrative höheren Körper.

Słownik: Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie,
w relacji do wojewodów – właściwi w kwestii ministrowie,
w relacji do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne albo właściwi ministrowie, a w przypadku ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
w relacji do organów organizacji socjalnych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w przypadku ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Administracyjne organy znaczenie w Słownik prawo A .