Admintracyjne organy co to jest
Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie. Znaczenie stopnia w rozumieniu kodeksu.

Czy przydatne?

Definicja Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie

Definicja z ang. Administrative higher bodies, z niem. Administrative höheren Körper.

Słownik ADMINISTRACYJNE ORGANY WYŻSZEGO STOPNIA: Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie,
w relacji do wojewodów – właściwi w kwestii ministrowie,
w relacji do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne albo właściwi ministrowie, a w przypadku ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
w relacji do organów organizacji socjalnych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w przypadku ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Akcja:
Wyjaśnienie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w administracyjne organy wyższego stopnia.
Znaczenie Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej administracyjne organy wyższego stopnia.

Czym jest Administracyjne organy znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: