Aktywa obrotowe co to jest
Definicja Aktywa obrotowe w prawie. Znaczenie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa obrotowe w prawie

Definicja z ang. Assets, z niem. Umlaufvermögen.

Słownik AKTYWA OBROTOWE: Ta część aktywów jednostki, które w razie:
aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
aktywów finansowych, są płatne i wymagalne albo przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich założenia, wystawienia albo nabycia, lub stanowią aktywa pieniężne,
należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług i całość albo część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są aktywa obrotowe.
Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości aktywa obrotowe.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją aktywa obrotowe.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą aktywa obrotowe.
Znaczenie Aktywa:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Art. 3 ust. 12 aktywa obrotowe.

Czym jest Aktywa obrotowe znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: