Aukcja co to jest
Definicja Aukcja w prawie. Znaczenie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Aukcja w prawie

Definicja z ang. Auction, z niem. Auktion.

Słownik AUKCJA: Umowa może być zawarta w drodze aukcji lub przetargu.
W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie, a również warunki aukcji lub przetargu mogą być zmienione albo odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty wedle ogłoszeniem aukcji lub przetargu są obowiązani postępować wedle postanowieniami ogłoszenia, a również warunków aukcji lub przetargu.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba iż w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. Zawarcie umowy wskutek aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Jeśli ważność umowy zależy od spełnienia specjalnych wymogów przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Art. 70 (1 i 2) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Aktywa Finansowe:
Wyjaśnienie instrumenty kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na aukcja.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do aukcja.
Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore aukcja.
Znaczenie Autostrada:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją aukcja.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje aukcja.

Czym jest Aukcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: