Aukcja co to jest
Definicja Aukcja w prawie. Znaczenie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Aukcja w prawie

Definicja z ang. Auction, z niem. Auktion.

Słownik AUKCJA: Umowa może być zawarta w drodze aukcji lub przetargu.
W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie, a również warunki aukcji lub przetargu mogą być zmienione albo odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty wedle ogłoszeniem aukcji lub przetargu są obowiązani postępować wedle postanowieniami ogłoszenia, a również warunków aukcji lub przetargu.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba iż w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. Zawarcie umowy wskutek aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Jeśli ważność umowy zależy od spełnienia specjalnych wymogów przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Art. 70 (1 i 2) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą aukcja.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną aukcja.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje aukcja.
Znaczenie Aktywa Trwałe:
Wyjaśnienie Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości aukcja.
Znaczenie Akcje Uprzywilejowane:
Wyjaśnienie przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do aukcja.

Czym jest Aukcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: