Dług celny co to jest
Definicja Dług celny w prawie. Znaczenie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług.

Czy przydatne?

Definicja Dług celny w prawie

Definicja z ang. The customs debt, z niem. Die Zollschuld.

Słownik DŁUG CELNY: Nałożony na osobę wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami obowiązującymi we Wspólnocie
Art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Domniemanie Doręczenia W Sprawach Administracyjnych:
Wyjaśnienie niemożności doręczenia pisma: poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo złożona jest na moment czternastu dni dług celny.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone dług celny.
Znaczenie Dochód Na Osobę W Rodzinie:
Wyjaśnienie Dochód rodziny podzielony poprzez liczbę osób w rodzinie. Art. 6 punkt 3 ustawy o pomocy socjalnej dług celny.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają dług celny.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dług celny.

Czym jest Dług celny znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: